Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 489
din 29.03.2008
cu privire la Comisia naţională pentru
proprietatea intelectuală
Publicat : 08.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 72-73 art Nr : 476
MODIFICAT
HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299
HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală.
2. Se aprobă:
Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală, conform anexei nr.1;
Regulamentul Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală, conform anexei nr.2.
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

PRIM-MINISTRU                          Vasile TARLEV

Nr.489. Chişinău, 29 martie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.489 din 29 martie 2008

Componenta nominala a Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală.

 • LAZĂR Valeriu – viceprim-ministru, ministru al economiei,

preşedinte al Comisiei

 • BOLOCAN Lilia – director general al Agenţiei de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte al

Comisiei

 • BUGA Narcis – director al Departamentului drept de autor

şi drepturi conexe, Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală, secretar al Comisiei

 • ŞCOLA Dona – viceministru al tehnologiei informaţiei şi

comunicaţiilor

 • GROSU Vladimir – viceministru al justiţiei

– viceministru al afacerilor interne

 • GUŢU Viorel – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
 • POSTICĂ Gheorghe – viceministru al culturii
 • DUCA Gheorghe – preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • CUCU Gheorghe – preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
 • RUSU Eugen – adjunct al Procurorului General
 • BALIŢCHI Tudor – director general al Serviciului Vamal
 • CUZIMUC Alexandru – director al Agenţiei pentru Protecţia

Consumatorilor

 • IANIOGLO Valerii – vicepreşedinte al Comitetului executiv al

Găgăuziei

 • STARUŞ Denis – preşedinte al Centrului pentru Protecţia

Consumatorilor

[Anexa nr.1 în redacţia HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

[Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 489
din 29 martie 2008

REGULAMENTUL
Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală

I. Dispoziţii generale

1. Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală (în con¬tinuare – Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern şi este constituită în scopul coordonării şi asigurării in¬teracţiunii ministerelor, altor autorităţi administrative cen¬trale, precum şi titularilor drepturilor de proprietate inte¬lec¬tuală în activităţile orientate spre dezvoltarea şi con¬solidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, com¬baterea şi prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală şi lupta cu contrafacerea şi pirateria în Republica Moldova.
[Pct.1 modificat prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

Cadrul juridic al activităţii Comisiei îl constituie Constituţia Republicii Moldova, alte acte normative naţionale, tratatele internaţionale în acest domeniu la care Republica Moldova este parte şi prezentul regulament.

Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:

 • a) cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public şi privat, titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitatea de planificare, elaborare şi realizare a măsurilor privind combaterea şi prevenirea încălcărilor în domeniu, precum şi privind consolidarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale;
 • b) stabilirea între autorităţile implicate a relaţiilor de colaborare bazate pe compatibilitate, încredere, comunicare deschisă şi frecventă;
 • c) caracterul public al şedinţelor Comisiei;
 • d) antrenarea în activitatea Comisiei a reprezentanţilor mediului privat, titularilor de drepturi, precum şi a experţilor;
 • e) stabilirea şi perceperea clară de către persoanele implicate a rolului şi responsabilităţilor asumate în vederea realizării obiectivelor Comisiei;
 • f) adoptarea hotărîrilor Comisiei într-un cadru consultativ larg şi asigurarea mecanismelor privind implementarea acestora;
 • g) asigurarea transparenţei, clarităţii şi accesibilităţii informaţiei privind activitatea Comisiei.
 • [Pct.21 introdus prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

II. Atribuţiile şi drepturile Comisiei

 • Atribuţiile de bază ale Comisiei sînt:
 • a) coordonarea activităţilor în domeniul combaterii şi prevenirii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, luptei cu contrafacerea şi pirateria în Republica Moldova;
 • [Pct.3 lit.a) modificată prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • b) consultarea şi propunerea măsurilor şi acţiunilor orientate spre dezvoltarea şi consolidarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale;
 • c) acordarea asistenţei la realizarea strategiei şi programelor de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală, acordurilor internaţionale şi regionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care Republica Moldova este parte.
 • d) monitorizarea şi evaluarea activităţii autorităţilor publice privind asigurarea dezvoltării şi consolidării sistemului naţional de proprietate intelectuală;
 • [Pct.3 lit.d) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • e) aprobarea anuală a planului de activitate a Comisiei;
 • [Pct.3 lit.e) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • f) evaluarea periodică a realizării hotărîrilor Comisiei şi a măsurilor întreprinse în acest sens, precum şi a activităţii grupurilor de lucru create în cadrul Comisiei.
 • [Pct.3 lit.d) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

Comisia are dreptul:

 • a) să solicite şi să primească, în modul stabilit, de la autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice informaţii (materiale) pe probleme ce ţin de competenţa ei, avînd accesul, în modul stabilit, la resursele informaţionale ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;

b) să audieze la şedinţele sale informaţii, prezentate de conducătorii şi persoanele de răspundere ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;

c) să creeze grupuri de lucru şi de experţi din rîndul re¬prezentanţilor autorităţilor publice, cercetătorilor şi specialiştilor din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, pentru elaborarea sau expertizarea unor proiecte de acte normative, materiale instructiv-metodice, recomandări, propuneri etc.

d) să recomande autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale măsuri de prevenire, diminuare şi combatere a încălcărilor în domeniul proprietăţii intelectuale.

[Pct.4 lit.d) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

III. Componenţa şi conducerea Comisiei

Componenţa nominală a Comisiei este aprobată de Guvern. Membrii Comisiei sînt reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice la nivel de viceminiştri, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale.
[Pct.5 modificat prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcţii:

 • a) convoacă şedinţele Comisiei;
 • b) conduce activitatea Comisiei;
 • c) semnează hotărîrile Comisiei;
 • d) monitorizează modul de realizare de către fiecare autoritate implicată a sarcinilor ce îi revin;
 • [Pct.6 lit.d) în redacţia HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • e) coordonează activităţile grupurilor de lucru create în cadrul Comisiei;
 • [Pct.6 lit.e) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • f) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
 • [Pct.6 lit.f) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

Vicepreşedintele Comisiei exercită funcţiile preşedintelui, în lipsa acestuia.

Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei va fi asigurată de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Secretarul Comisiei asigură:

 • a) pregătirea materialelor pentru şedinţele Comisiei;
 • b) transmiterea hotărîrilor Comisiei membrilor acesteia, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
 • c) monitorizarea şi generalizarea rezultatelor executării hotărîrilor adoptate;
 • d) elaborarea planurilor de activitate a Comisiei, în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Comisiei şi autorităţilor publice şi prezentarea lor spre aprobare la şedinţele Comisiei;
 • e) întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Comisiei;
 • [Pct.8 lit.e) în redacţia HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • f) asigurarea altor activităţi ale Comisiei sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
 • [Pct.8 lit.f) introdusă prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

Membrii Comisiei raportează periodic executarea de către autoritatea pe care o reprezintă a acţiunilor şi sarcinilor prevăzute în planul de activitate al Comisiei.”;
la punctul 9, se introduce în final textul „În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare. Şedinţele Comisiei sînt publice. În cazurile stabilite de lege, şedinţele Comisiei vor fi declarate închise.
[Pct.81 introdus prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]

IV. Organizarea activităţii Comisiei

 • Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare organizate, de regulă, o dată în semestru, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
 • În activitatea Comisiei pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, ai instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi de învăţămînt superior, a persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ şi nelucrativ, precum şi organelor mass-media.
 • Lista persoanelor invitate este întocmită de secretarul Comisiei şi coordonată cu preşedintele acesteia. Persoanele invitate la şedinţe au dreptul la vot consultativ.
 • Comisia dispune de formulare cu stema de stat şi denumirea sa.
 • Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar şi se prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
 • Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
 • Preşedintele Comisiei desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea subiectelor de pe ordinea de zi, a proiectelor de hotărîri şi a altor documente necesare.
 • Persoanele responsabile pentru pregătirea materialelor le prezintă secretarului Comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
 • Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se întocmesc de către secretarul acesteia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.
 • În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărîri în problemele ce ţin de competenţa sa.
 • Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă şi cu procedura stabilită de Comisie.
 • Hotărîrile Comisiei sînt semnate de către preşedintele acesteia.
 • Hotărîrile Comisiei au un caracter de recomandare pentru toate autorităţile publice abilitate cu funcţii de răspundere în domeniul proprietăţii intelectuale.
 • Materialele informativ-analitice privind rezultatele realizării hotărîrilor adoptate de Comisie sînt examinate periodic în cadrul şedinţelor acesteia.
 • Comisia prezintă Guvernului, anual, un raport de activitate în care sînt reflectate situaţia internă şi tendinţele în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, măsurile întreprinse în vederea combaterii şi prevenirii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, sînt oferite informaţii privind modificările legislaţiei şi sînt formulate anumite recomandări pentru autorităţile administrative centrale în scopul ameliorării situaţiei în domeniu.
 • [Pct.221 introdus prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • Proiectele elaborate în cadrul Comisiei, hotărîrile şi rapoartele Comisiei, precum şi alte informaţii de interes general privind activitatea acesteia se plasează pe pagina web oficială a autorităţilor implicate.
 • [Pct.222 introdus prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GRUPURILOR
 • DE LUCRU CREATE ÎN CADRUL COMISIEI
 • [Capitol V introdus prin HG245 din 08.04.13, MO75-81/12.04.13 art.299]
 • Componenţa grupurilor de lucru se aprobă de către Comisie. Membrii grupurilor de lucru sînt specialişti din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi ai mediului privat.
 • Activitatea fiecărui grup de lucru este monitorizată de către un coordonator desemnat de Comisie.
 • În scopul examinării problemelor specifice activităţii lor, în activitatea grupurilor de lucru pot fi antrenaţi diferiţi experţi, precum şi alte persoane interesate.
 • Grupurile de lucru îşi desfăşoară activitatea în baza planurilor de activitate ale acestora aprobate de către Comisie.
 • Grupurile de lucru se întrunesc în şedinţe organizate, de regulă, o dată în semestru. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare. Şedinţele grupurilor de lucru sînt publice.
 • Grupurile de lucru adoptă hotărîri cu privire la chestiunile examinate în cadrul şedinţei, cu votul majorităţii membrilor grupului de lucru, în caz de paritate de voturi, votul coordonatorului grupului este decisiv.
 • Chestiunile examinate în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru şi hotărîrile adoptate se consemnează în procese-verbale.
 • Grupurile de lucru prezintă anual Comisiei rapoarte privind rezultatele activităţii lor.