Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 491
din 11.08.2015
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233 art Nr : 622

În scopul dezvoltării sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi implementării Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art. 951), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  • 1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (se anexează).
  • 2. Ministerele şi instituţiile vizate vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acțiuni și vor prezenta anual, pînă la 1 februarie, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informaţii privind rezultatele îndeplinirii activităților incluse în Planul de acţiuni.
  • 3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
  • va elabora raportul de monitorizare consolidat şi îl va prezenta, anual, pînă la data de 1 martie, Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală;
  • va prezenta Guvernului raportul de monitorizare şi îl va publica pe pagina sa web oficială, în termen de 30 de zile după aprobarea raportului de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală.
  • 4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.