Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 259
din 15.07.2004

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Publicat : 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125-129 art Nr : 663
MODIFICAT
LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
LP114 din 03.07.14, MO282-289/26.09.14 art.600
LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14
LP157 din 05.07.12, MO181-184/31.08.12 art.597
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796
LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685
LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239
LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
LP192-XVI din 30.06.06, MO116-119/28.07.06 art.543
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul I
DOMENIUL REGLEMENTĂRII ŞI CADRUL JURIDIC
Articolul 1. Domeniul de reglementare

 • Prezentul cod reglementează activităţile în domeniile cercetării și inovării, inclusiv procesul de elaborare și implementare a politicilor, evaluarea organizaţiilor, confirmarea și recunoașterea titlurilor științifice și științifico-didactice.

[Art.1 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 2. Cadrul juridic al domeniilor cercetării și inovării

 • În prezentul cod, noţiunile principale au sensul prevăzut în definiţiile date la art.4-54.

Articolul 4. Cercetare

 • Cercetare – activitate de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi de dezvoltare experimentală luate în ansamblu.

[Art.4 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.5 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 6. Cercetare fundamentală

 • Cercetare fundamentală – activitate care are drept scop dobîndirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu al științei

[Art.6 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 7. Cercetare aplicativă

 • Cercetare aplicativă – activitate care are drept scop acumularea şi utilizarea cunoștințelor noi pentru soluționarea unor probleme practice, pentru crearea de noi produse, tehnologii și servicii sau pentru îmbunătățirea lor.

[Art.7 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 8. Dezvoltare experimentală

 • Dezvoltare experimentală – activitate sistematică fundamentată pe cunoştinţele existente, obţinute în urma cercetării şi/sau din experienţa practică, care este orientată spre obţinerea de materiale, produse sau dispozitive noi, stabilirea de noi procedee, sisteme şi servicii ori spre ameliorarea substanțială a celor deja existente sau stabilite.

[Art.8 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 9. Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic

 • Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic (în continuare – domeniile cercetării și inovării) – parte componentă a politicii de stat în domeniile social-economic, educativ şi cultural, orientată spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii în domeniile cercetării și inovării, realizată prin generarea de noi idei şi implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice.

Articolul 10. Expertiză

 • Expertiză – evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Articolul 11. Expert independent

 • Expert independent – persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine.

Articolul 12. Monitorizare

 • Monitorizare – supraveghere, măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Articolul 13. Cofinanţare

 • Cofinanţare – finanţare a domeniilor cercetării și inovării prin cooperarea eforturilor statului, ale agenţilor economici şi ale donatorilor.

Articolul 131. Finanțare instituțională

 • (1) Finanţare instituţională – finanțare acordată din bugetul de stat organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, inclusiv instituţiilor de învăţămînt superior de stat, pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și pentru cheltuielile de personal aferente, în baza metodologiei de finanțare instituțională aprobate de Guvern.
 • (2) Metodologia de finanțare instituțională se bazează pe următoarele principii:
 • a) evaluarea rezultatelor obținute în urma cercetării ştiinţifice, precum şi a impactului economic și social al acestora;
 • b) ponderea limitată a finanţării instituţionale în totalul fondurilor obţinute de instituţie;
 • c) predictibilitatea finanţării instituționale, realizarea acesteia după criterii făcute publice cu cel puţin un an înainte de punerea lor în aplicare;
 • d) încurajarea iniţiativelor de consolidare organizaţională atît în interiorul categoriilor de organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, cît şi între diferite categorii de astfel de organizații.
 • (3) Mijloacele financiare destinate finanțării instituționale a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării de interes național se alocă anual, prin legea bugetului de stat, şi se distribuie de către organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării.
 • (4) Accesul la infrastructura publică din domeniile cercetării și inovării este asigurat oricărui cercetător științific, aceasta utilizîndu-se pentru implementarea proiectelor în cadrul mecanismului național de cercetare și inovare, stabilit de prezentul cod.
 • [Art.131 introdus prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 14. Subiect al domeniilor cercetării și inovării

 • Subiect al domeniilor cercetării și inovării – persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare şi persoană fizică ce desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova activităţi în domeniile cercetării și inovării.

Articolul 15. Organizaţie din domeniile cercetării și inovării

 • Organizaţie din domeniile cercetării și inovării – persoană juridică care desfășoară una dintre următoarele activităţi: cercetări fundamentale şi/sau aplicative, dezvoltarea experimentală, implementarea rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, transferul tehnologic, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice.

[Art.15 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 16. Organizaţie de drept public din domeniile cercetării și inovării

 • Organizaţie de drept public din domeniile cercetării și inovării – instituție publică din domeniile cercetării și inovării, constituită de către Guvern, la propunerea organului central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării, sau de către autorităţile administraţiei publice locale.

[Art.16 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 17. Organizaţie de drept privat din domeniile cercetării și inovării

 • Organizaţie de drept privat din domeniile cercetării și inovării – organizaţie comercială fondată şi finanţată de persoane fizice sau juridice de drept privat pentru obţinerea de profit în baza activităţii din domeniile cercetării și inovării.

Articolul 18. Organizaţie (asociaţie) obştească din domeniile cercetării și inovării

 • Organizaţie (asociaţie) obştească din domeniile cercetării și inovării – organizaţie necomercială constituită de persoane fizice şi/sau persoane juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, pentru atingerea scopului preconizat în domeniile cercetării și inovării

Articolul 19. Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice – organizaţie specializată şi subdiviziunile ei care desfăşoară în domeniile cercetării și inovării activităţi în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 20. Inovare

 • Inovare – activitate de aplicare a rezultatului obţinut de pe urma cercetării şi/sau experienţei practice, care este orientată spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piaţă a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi serviciilor noi sau ameliorate substanţial.

[Art.20 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 21. Transfer tehnologic

 • Transfer tehnologic – proces de punere în aplicare, în cadrul unor proiecte, a rezultatelor inovării în scopul obținerii produselor și serviciilor noi, sporirii performanțelor, precum și în scopul îmbunătățirii eficienței acestora.

[Art.21 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.22 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.23 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 24. Domeniul inovare și transfer tehnologic

 • Domeniul inovare și transfer tehnologic – ansamblul activităților care includ crearea şi implementarea inovațiilor şi tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii progresive.

[Art.24 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 25. Infrastructură a domeniilor cercetării și inovării

 • Infrastructură a domeniilor cercetării și inovării – totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din domeniile cercetării și inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.

Articolul 26. Membri titulari (academicieni) şi membri
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe

 • Membri titulari (academicieni) şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe – oameni de ştiinţă şi cultură, de o înaltă ţinută civică, cetăţeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, specialişti principali notorii în domeniu, aleşi de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe.

Articolul 27. Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe

 • Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe – personalităţi de prestigiu din țară și din străinătate care au obţinut rezultate remarcabile în ştiinţă şi cultură, participă activ la cooperarea tehnico-ştiinţifică cu organizaţii din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova.

[Art.27 modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 28. Doctor Honoris Causa

 • Doctor Honoris Causa – titlu onorific acordat de Prezidiul Academiei de Științeşi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior unor mari personalităţi din domeniul vieţii social-politice, culturale, ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

[Art.28 modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 29. Programul național în domeniile cercetării și inovării

 • (1) Programul național în domeniile cercetării și inovării (în continuare – Program național) este principalul document de politici prin care Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru o durată de 4 ani şi asigură sincronizarea cu programul strategic de dezvoltare a țării, cu strategiile sectoriale și programele-cadru de cercetare ale Uniunii Europene.
 • (2) Programul național este elaborat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării și se aprobă de Guvern.
 • (3) Programul naţional se realizează prin finanțare instituțională și prin proiecte de cercetare și inovare care corespund priorităților strategice de dezvoltare aprobate de Guvern.

[Art.29 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 30. Evaluare

 • (1) Evaluare – proces de evaluare complexă a capacităților organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și ale personalului științific și științifico-didactic al acestora de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate, organizat de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Evaluarea este efectuată de evaluatori naționali și/sau internaționali, pe baza metodologiei de evaluare aprobate de Guvern, elaborată în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale în domeniu.
 • (2) Finalitatea evaluării organizațiilor din domeniile cercetării și inovării este clasificarea acestora pe niveluri de capacitate care determină accesul diferențiat la finanțare conform metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniile cercetării și inovării aprobate de Guvern.

[Art.30 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.31 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.32 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.33 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.34 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.34 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
[Art.35 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 36. Cercetător ştiinţific

 • Cercetător ştiinţific – persoană cu studii superioare, cunoştinţe, abilităţi și competențe într-un domeniu ştiinţific, care desfăşoară activităţi de cercetare și inovare.

[Art.36 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Art.37 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 38. Obiect al proprietăţii intelectuale

 • Obiect al proprietăţii intelectuale – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.

Articolul 39. Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico – tehnologică

 • Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico-tehnologică – persoană fizică sau persoană juridică prin a cărei activitate intelectuală a fost creată informaţia ştiinţifico-tehnologică.

Articolul 40. Bază de date ştiinţifico-tehnologice

 • Bază de date ştiinţifico-tehnologice – ansamblu de date, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică, accesibile permanent utilizatorilor de informaţii din domeniile cercetării și inovării.

Articolul 41. Bancă de date ştiinţifico-tehnologice

 • Bancă de date ştiinţifico-tehnologice – sistem informaţional automatizat alcătuit din cel puţin o bază de date ştiinţifico-tehnologice şi dintr-un sistem de căutare, de păstrare şi de prelucrare a informaţiilor.

Articolul 42. Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică ce beneficiază, direct sau prin intermediar, de date şi documente din fondurile sau sistemele de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 43. Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice – transmitere de date, documente şi de rezultate ale experienţei şi activităţii practice, cooperare în vederea promovării acestor informaţii.

Articolul 44. Fond de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Fond de informaţii ştiinţifico-tehnologice – totalitate de date şi documente de bază (primare), sistematizate în monografii, culegeri de articole, în broşuri, ediţii periodice, în recomandări, în acte de invenţii, desene şi modele industriale, în informaţii privind mărcile, în documente tehnico-normative, registre industriale, proiecte şi rapoarte din domeniile cercetării și inovării, în manuscrise depozitate, în traduceri de literatură şi documente ştiinţifico-tehnologice şi altele asemenea, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică.

Articolul 45. Informaţie ştiinţifico-tehnologică

 • Informaţie ştiinţifico-tehnologică – informaţie care reflectă rezultatele activităţii din domeniile cercetării și inovării din ţară şi străinătate.
 • Articolul 46. Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice
 • Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice – totalitate de organizaţii care contribuie la derularea procesului informaţional în cadrul activităţii din domeniile cercetării și inovării.

Articolul 47. Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de autor (coautor) sau de un alt titular de drept să comercializeze produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 48. Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic

 • Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic – rezultat materializat al activităţii de creaţie a serviciilor informaţionale destinat satisfacerii necesităţilor beneficiarilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 49. Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv

 • Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv – produs informaţional ştiinţifico-tehnologic realizat de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi/sau sub conducerea unei persoane fizice sau juridice.

Articolul 50. Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de titularul de drept să asigure ansamblul acţiunilor de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 51. Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice – informaţii ştiinţifico-tehnologice acumulate şi structurate în fonduri, în fişiere şi în baze de date.

Articolul 52. Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice – ansamblu de resurse şi mijloace informaţionale şi birotice necesare acumulării, prelucrării şi diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în vederea satisfacerii necesităţilor beneficiarilor.

Articolul 53. Servicii informaţionale

 • Servicii informaţionale – activităţi şi prestaţii informaţionale ce includ obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 54. Titular de drept

 • Titular de drept – titular al dreptului exclusiv de autor asupra informaţiilor ştiinţifico-tehnologice din domeniile cercetării și inovării, autor (coautor) sau o altă persoană fizică ori juridică învestită cu drepturi patrimoniale asupra produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Capitolul III
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIILE
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 55. Politica de stat în domeniile cercetării și inovării

 • (1) Prin politicile sale, statul susține în mod prioritar domeniile cercetării și inovării şi le consideră drept bază pentru dezvoltarea socioeconomică şi creșterea competitivității ţării.
 • (2) Statul promovează cercetarea și inovarea care sporesc competitivitatea produselor, tehnologiilor, proceselor, soldîndu-se cu obținerea, promovarea și însuşirea de cunoștințe noi prin elaborarea și implementarea Programului național, strategiilor sectoriale, planurilor de acțiuni și altor proiecte în domeniile cercetării și inovării, precum și prin aplicarea instrumentelor de stimulare a activităților respective.
 • (3) Statul identifică prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării.

[Art.55 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 56. Scopul şi sarcinile politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

 • (1) Scopul principal al politicii de stat în domeniile cercetării și inovării rezidă în dezvoltarea societății cunoașterii în Republica Moldova prin stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, orientat spre crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologice, competitive, precum şi spre valorile unei societăţi democratice, deschise.

[Art.56 al.(1) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

(2) Sarcinile politicii de stat în domeniile cercetării și inovării sînt:

 • a) integrarea complexă a cercetărilor fundamentale şi aplicate în activitatea de inovare din toate sferele vieţii economice, sociale, culturale, politice şi informaţionale a Republicii Moldova;
 • b) dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic;

[Art.56 al.(2), lit.c) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • d) protecţia mediului, a monumentelor naturii şi culturii, utilizarea raţională a resurselor naturale, păstrarea şi dezvoltarea diversităţii biologice şi culturale;
 • e) protecţia şi dezvoltarea resurselor informaţionale ale ţării;
 • f) consolidarea interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie.

Articolul 57. Principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

Politica de stat în domeniile cercetării și inovării se promovează pe următoarele principii fundamentale:

 • a) afirmarea ştiinţei şi inovării ca bază a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova;
 • b) organizarea activităţii pe direcţiile strategice de dezvoltare a domeniilor cercetării și inovării în funcţie de priorităţile social-economice, culturale şi educaţionale ale ţării şi de tendinţele dezvoltării ştiinţei mondiale;
 • c) caracterul raţional al integrării domeniilor cercetării și inovării naţionale în circuitul internaţional şi regional pe principiile cooperării şi specializării;
 • d) concentrarea mijloacelor alocate de stat şi a altor mijloace pe direcţiile strategice ale domeniilor cercetării și inovării;
 • e) racordarea activităţilor în domeniile cercetării și inovării la necesităţile social-economice, culturale şi educaţionale ale societăţii;
 • f) evaluarea şi selectarea prin concurs a programelor de stat şi a proiectelor în domeniile cercetării și inovării;
 • g) valorificarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, formarea infrastructurii domeniului de inovare şi de transfer tehnologic;
 • h) transformarea obiectelor proprietăţii intelectuale în produse, servicii, procese competitive pe piaţa internă şi externă;
 • i) promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile pentru inovare şi transfer tehnologic;
 • j) asigurarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, producţie şi sfera financiară;
 • k) conformarea activităţii de inovare şi de transfer tehnologic normelor şi principiilor internaţionale;
 • l) asigurarea transparenţei în realizarea politicii de stat în domeniile cercetării și inovării;
 • m) acordarea dreptului la risc motivat în activitatea din domeniile cercetării și inovării.

[Art.57 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 58. Direcţiile strategice ale activităţii din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Politica de stat în domeniile cercetării și inovării prevede concentrarea resurselor şi organizarea activităţii pe direcţiile strategice ale domeniilor cercetării și inovării.
 • (2) Direcţiile strategice ale ştiinţei şi inovării se identifică în funcţie de tendinţele de pe plan internaţional, de potenţialul naţional, de necesităţile dezvoltării social-economice a ţării.

[Art.58 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.59 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 60. Proiectele din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Se consideră proiecte din domeniile cercetării și inovării complexul de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), realizate de organizaţia din domeniile cercetării și inovării, destinate:
 • a) dezvoltării cunoştinţelor fundamentale şi aplicate, modalităţilor de utilizare a lor;
 • b) dezvoltării infrastructurii domeniilor cercetării și inovării, perfecţionării utilajului şi echipamentului de laborator, de calcul şi de diagnosticare, a tehnicii editoriale şi poligrafice;
 • c) îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate), care le-ar asigura competitivitate pe piaţa mondială;
 • d) creării şi/sau asimilării de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii), care să constituie rezultatul implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul să deţină documentele necesare (certificat, patentă etc.) sau licenţă eliberată de titularul de drept al obiectului proprietăţii intelectuale ori care să fie elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau să fie mai competitive, să posede parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi să ridice nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional.
 • (2) De regulă, proiectele sînt parte componentă a programelor din domeniile cercetării și inovării executate în cadrul activităţii organizaţiilor din această sferă.
 • (3) Proiectele trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
 • a) să fie orientate spre soluţionarea celor mai importante probleme din dezvoltarea social-economică a statului şi să corespundă direcţiilor strategice ale dezvoltării în domeniile cercetării și inovării, reflectate în Acordul de parteneriat;
 • b) să conţină noutăţi ştiinţifice sau tehnologice şi să corespundă standardelor profesionale;
 • c) să fie argumentate din punct de vedere ştiinţific şi financiar, să definească rezultatele scontate şi modalităţile de monitorizare transparentă a lor.

Articolul 60. Proiectele din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Proiect din domeniul cercetării se consideră un complex de activități și acțiuni interdependente prin executori, termene și resurse, care au drept scop dobîndirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei.
 • (2) Se consideră proiect din domeniul inovării proiectul care, în realizarea activităților preconizate, prevede utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală (brevete de invenţii, modele industriale, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori pentru îmbunătățirea celor existente.

[Art.60 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 61. Selectarea și finanțarea proiectelor din domeniile cercetăr și inovării

 • (1) Selectarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării pentru implementare și susținere financiară se efectuează prin concurs public anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în baza metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.
 • (2) Proiectele prezentate pentru finanţare se selectează de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare pe baza evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern. Ierarhia proiectelor, rezultată din procesul de evaluare, este validată de Colegiul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.
 • (3) Lista proiectelor depuse și a celor selectate, cu indicarea instituțiilor beneficiare, a conducătorilor proiectelor și bugetelor alocate, precum și a punctajului proiectelor evaluate, se publică pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

[Art.61 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 62. Obiectele activităţii din domeniile cercetării și inovării

Obiecte ale activităţii din domeniile cercetării și inovării sînt:

 • a) programele, proiectele al căror scop final este obţinerea de noi cunoştinţe în ştiinţele fundamentale şi aplicate, crearea de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate;
 • b) rezultatele activităţii din domeniile cercetării și inovării, confirmate prin publicaţii ştiinţifice, brevete, patente de autor, care alcătuiesc obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 • c) procesele organizatorice şi tehnologice cu caracter de producţie, administrativ, comercial, care contribuie la modernizarea structurii şi la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor, proceselor;
 • d) infrastructura domeniilor cercetării și inovării.

Articolul 63. Garanţiile de stat în domeniile cercetării și inovării

Statul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, garantează subiectelor din domeniile cercetării și inovării susţinere:

 • a) a programelor şi a proiectelor din domeniile cercetării și inovării orientate spre realizarea politicii de stat în domeniu;
 • b) a creării şi dezvoltării infrastructurii domeniilor cercetării și inovării;
 • c) a pregătirii, reciclării şi perfecţionării cadrelor;
 • d) a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a modelelor industriale din componenţa producţiei autohtone exportate sau care urmează a fi exportată;
 • e) a unor anumite activităţi, prin acordarea de subvenţii;
 • f) prin garantarea executării obligaţiilor acestora faţă de creditorii şi investitorii autohtoni şi străini;
 • g) a creării unor produse autohtone competitive pe piaţa mondială, prin reglementare tarifară şi netarifară;
 • h) prin acordarea de înlesniri fiscale şi vamale;
 • i) prin acordarea dreptului de utilizare a patrimoniului statului, inclusiv a obiectelor proprietăţii intelectuale;
 • j) prin asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale;
 • k) prin asigurarea accesului la informaţii, prin diseminarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • l) a colaborării internaţionale în domeniile cercetării și inovării.

Articolul 64. Politica de personal în domeniile cercetării și inovării

 • Politica de personal este o componentă strategică a politicii de stat în domeniile cercetării și inovării. Ea prevede creşterea potenţialului ştiinţific şi intelectual al societăţii, dezvoltarea spiritului creator, propagarea culturii ştiinţifice, creşterea prestigiului muncii în domeniile cercetării și inovării, prin stimularea acesteia în funcţie de rezultatele obţinute, de complexitatea şi de calitatea lucrărilor executate.

Articolul 65. Înlesnirile fiscale şi vamale

 • Înlesnirile fiscale şi vamale pentru practicarea de activităţi în domeniile cercetării și inovării se acordă în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală în vigoare.

Titlul II

PROMOVAREA POLITICII DE STAT ÎN DOMENIILE

ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Capitolul IV

FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE

ÎN DOMENIILE ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 66. Funcţiile autorităţilor publice în promovar politicii de stat în domeniile cercetării și inovării

Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării prin:

 • a) asigurarea unei baze normative, instituţionale şi social-economice pentru desfăşurarea şi stimularea activităţii în domeniile cercetării și inovării;
 • b) finanțarea stabilă ascendentă a dezvoltării potențialului domeniilor cercetării și inovării și stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestor domenii;

[Art.66 lit.b) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • c) promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile în domeniile cercetării și inovării;
 • d) susţinerea activităţii din domeniile cercetării și inovării prin programe şi proiecte în direcţiile ei strategice;
 • e) crearea unor condiţii de menţinere, dezvoltare şi valorificare a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic;
 • f) asigurarea pregătirii, perfecţionării şi reprofilării personalului de înaltă calificare al organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării;
 • g) realizarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, sfera producţiei şi sfera financiară;
 • h) utilizarea eficientă a mecanismelor de piaţă pentru extinderea activităţii în domeniile cercetării și inovării;
 • i) susţinerea activităţii de întreprinzător în domeniile cercetării și inovării;
 • j) dezvoltarea infrastructurii domeniilor cercetării și inovării;
 • k) protecţia proprietăţii intelectuale, a altor interese ale subiectelor din domeniile cercetării și inovării;
 • l) asigurarea juridică a transmiterii proprietăţii intelectuale, certificarea produselor, serviciilor, proceselor competitive;
 • m) asigurarea informaţională a subiectelor activităţii din domeniile cercetării și inovării conform legislaţiei în vigoare;
 • n) promovarea măsurilor de extindere a cooperării internaţionale în domeniile cercetării și inovării;
 • o) protecţia socială şi salarizarea personalului din domeniile cercetării și inovării în funcţie de calificarea şi abilităţile persoanei.

Articolul 67. Atribuţiile Parlamentului în domeniile cercetării și inovării

În domeniile cercetării și inovării, Parlamentul are următoarele atribuții:

 • a) adoptă acte normative care reglementează activităţile din domeniile cercetării și inovării;
 • b) aprobă, în legea bugetară anuală, cuantumurile distincte de finanţare a domeniilor cercetării și inovării;
 • c) ratifică tratatele interstatale privind cooperarea în domeniile cercetării și inovării.

[Art.67 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 68. Atribuţiile Guvernului în domeniile cercetării și inovării

 • (1) În domeniile cercetării și inovării, Guvernul are următoarele atribuții:
 • a) aprobă Programul naţional, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;
 • b) propune Parlamentului spre examinare, în proiectul legii bugetare anuale, cuantumurile distincte ale alocațiilor bugetare pentru finanțarea domeniilor cercetării și inovării;
 • c) adoptă acte normative de reglementare în domeniile cercetării și inovării;
 • d) susține crearea și optimizarea infrastructurii în domeniile cercetării și inovării;
 • e) acordă Premiul Național pentru realizări performante;
 • f) încheie acorduri interguvernamentale de colaborare;
 • g) înființează, reorganizează sau lichidează organizaţii de drept public în domeniile cercetării și inovării;
 • h) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

(2) Guvernul constituie Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și stabilește modul de organizare și funcționare a acesteia. În realizarea propriei misiuni, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare dispune de autonomie administrativă, financiară şi decizională în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Agenția este condusă de un director general selectat pe bază de concurs şi confirmat în funcție de Guvern pe un termen de 4 ani. Directorul general este asistat de directori generali adjuncți, numiți de Guvern la propunerea directorului general, potrivit cadrului normativ.

[Art.68 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 69. Atribuțiile organului central de specialitate al statului care asigura elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării

Organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:

 • a) elaborează, în cadrul unui exercițiu larg de consultare cu entitățile interesate, și promovează Programul național, strategiile sectoriale și planurile de acțiuni privind implementarea acestora;
 • b) propune Guvernului, în limitele mijloacelor bugetare anuale aprobate, revizuirea planurilor de acțiuni de implementare a Programului național și a strategiilor sectoriale;
 • c) elaborează, conform competenţelor, proiecte de acte normative pentru crearea instrumentelor de stimulare şi promovare a activităţilor în domeniile cercetării și inovării;
 • d) aprobă bugetele de finanțare instituțională;
 • e) examinează rapoartele ştiinţifice elaborate în domeniile cercetării și inovării;
 • f) propune Guvernului înființarea, reorganizarea sau lichidarea organizaţiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării;
 • g) elaborează proiectul cadrului bugetar pe termen mediu în domeniile cercetării și inovării, inclusiv pentru finanţarea instituţională;
 • h) coordonează, monitorizează și promovează activităţile în domeniile cercetării și inovării ale organizațiilor din subordine;
 • i) promovează programe bilaterale şi multilaterale în domeniile cercetării și inovării, lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;
 • j) monitorizează implementarea documentelor de politici și a proiectelor în domeniile cercetării și inovării și prezintă anual Guvernului raportul privind realizarea acestora;
 • k) organizează selectarea prin concurs a conducătorilor organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine;
 • l) monitorizează organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării aflate în subordine, precum și activitatea conducătorilor acestora;
 • m) atrage mijloace din surse externe pentru dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
 • n) elaborează standarde minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice și întocmeşte acte normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi alte acte normative de reglementare a domeniului dat, pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;
 • o) stabilește denumirea domeniilor, ramurilor, profilurilor şi specialităţilor ştiinţifice în consultare cu Academia de Ştiințe a Moldovei și autoritățile publice centrale de resort;
 • p) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.69 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 691. Atribuţiile Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare are următoarele atribuții în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării:

 • a) implementează politica statului conform planurilor de acțiuni aprobate de Guvern în vederea implementării Programului naţional și a strategiilor sectoriale;
 • b) administrează bugetul aprobat pentru finanțarea proiectelor, potrivit cadrului normativ;
 • c) gestionează fonduri naționale în domeniul dezvoltării și fonduri din programe bilaterale şi multilaterale lansate în cadrul acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale, conform deciziei Guvernului;
 • d) deleagă reprezentanți în cadrul programelor bilaterale şi multilaterale lansate potrivit acordurilor de cooperare cu organizaţii şi fundaţii internaţionale;
 • e) organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte, inclusiv asigură expertizarea şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la concursuri, în scopul distribuției fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor;
 • f) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;
 • g) organizează şi asigură contractarea proiectelor declarate cîștigătoare;
 • h) monitorizează implementarea proiectelor și prezintă anual Guvernului rapoarte privind realizarea acestora;
 • i) prezintă organelor centrale de specialitate ale statului propuneri de perfecţionare a documentelor de politici şi a proiectelor de acte normative;
 • j) creează, menține și acordă acces publicului larg la baze de date în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, inclusiv baze de date naționale ale cercetătorilor naționali și internaționali care participă la evaluarea proiectelor, baze de date naționale cu toate componentele materiale ale infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării și echipamentul specializat aferent;
 • k) solicită de la instituţiile publice, organizaţiile din domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării și de la agenţii economici informaţii privind activităţile în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării;
 • l) promovează interesele statului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale rezultate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare;
 • m) organizează selectarea prin concurs a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și ai incubatoarelor de inovare;
 • n) monitorizează activitatea parcurilor științifico-tehnologice și a incubatoarelor de inovare în care rezidenții implementează proiecte de inovare și transfer tehnologic, precum și activitatea administratorilor acestora;
 • o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.691 introdus prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 70. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale:

 • a) participă la elaborarea şi la promovarea politicii de stat în domeniile cercetării și inovării la nivel regional;
 • b) finanţează de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale programe şi proiecte regionale în domeniile cercetării și inovării;
 • c) creează organizaţii în domeniile cercetării și inovării, finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale;
 • d) promovează politica de implementare a tehnologiilor avansate şi de stabilire a relaţiilor de cooperare cu/între structurile din domeniile cercetării și inovării ale organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor din teritoriu.

Capitolul V

ACADEMIA DE ŞTIINŢE – INSTITUŢIE PUBLICĂ

DIN DOMENIILE ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 71. Rolul Academiei de Științe în domeniile cercetării și inovării

Academia de Ştiințe a Moldovei este o instituţie publică de interes național, autonomă şi independentă de autorităţile publice, apolitică, care reunește personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării și inovării, constituită pe o durată nedeterminată în condițiile prezentului cod.

[Art.71 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 72. Atribuțiile Academiei de Științe

Academia de Științe are următoarele atribuții de bază:

 • a) exercită rolul de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative;
 • b) consultă, la solicitare, proiectele de acte normative în domeniile cercetării și inovării;
 • c) elaborează previziuni privind dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării;
 • d) elaborează raportul asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
 • e) consultă Guvernul la crearea și dezvoltarea infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;
 • f) determină, în limitele mijloacelor aprobate, structura sa organizațională;
 • g) organizează evenimente științifice naționale și internaționale;
 • h) organizează alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți, membrilor de onoare și Doctorilor Honoris Causa, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu alte acte normative;
 • i) stimulează creația științifică și culturală;
 • j) susține și mediatizează rezultatele cercetării și dezvoltării;
 • k) determină partenerii și formele optime de cooperare, stabilind relații de colaborare cu instituții și organizații;
 • l) prezintă anual Guvernului raportul privind activitatea sa;
 • m) gestionează patrimoniul Academiei de Științe;
 • n) prestează servicii conform legislației în vigoare;
 • o) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.72 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.73 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.74 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.74 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

[Art.74 modificat prin LP192 din 30.06.06, MO116-119/28.07.06 art.543; lit.h)-q) devin lit.i)-r)]

[Art.75 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 76. Membrii titulari, membrii corespondenţii şi membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe

 • (1) Membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare sînt aleşi pe viaţă de Adunarea generală a Academiei de Științe, potrivit propunerilor prezentate de secţiile de științe ale Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Statutul Academiei de Ştiinţe.
 • (2) Efectivul membrilor titulari și membrilor corespondenți se stabilește în număr de 91 de persoane.
 • (3) În cazul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova de către membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, plata indemnizaţiei lunare viagere se suspendă.

[Art.76 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.76 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 77. Atribuţiile membrilor titulari corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe

Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe:

 • a) respectă Statutul Academiei de Ştiinţe şi participă la realizarea prevederilor lui;
 • b) contribuie prin activitate personală la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi culturii naţionale;
 • c) participă la elaborarea programelor de dezvoltare ştiinţifică, social-economică şi culturală a ţării;
 • d) participă la pregătirea de cadre ştiinţifice;
 • e) sînt membri ai unei secţii a Academiei de Ştiinţe, corespunzător specialităţii lor ştiinţifice;
 • f) contribuie la consolidarea comunităţii ştiinţifice, la creşterea prestigiului Academiei de Ştiinţe;
 • g) sînt responsabili de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul respectiv;
 • h) participă la lucrările Adunării generale a Academiei de Ştiinţe, la adunările generale ale membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe şi adunările secţiilor din care fac parte;

[Art.77 lit.h) modificată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • i) propun spre examinare probleme ştiinţifice, de inovare şi organizatorice;
 • j) pot fi aleşi în organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe;
 • k) aduc la cunoştinţă opiniei publice şi autorităţilor publice punctele lor de vedere asupra problemelor ce ţin de ştiinţă şi societate;
 • l) au drept de acces liber la instituţiile publice;
 • m) beneficiază de indemnizație lunară viageră. Modalitatea acordării indemnizației lunare viagere se stabileşte de Guvern;

[Art.77 lit.m) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.77 lit.m) modificată prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]

[Art.77 lit.m) modificată prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685; în vigoare 01.01.09]

 • n) aplică, în exclusivitate, titulatura de academician şi cea de membru corespondent, fără indicarea apartenenţei la o academie anumită.
 • Articolul 78. Secțiile de științe ale Academiei de Științe
 • (1) În cadrul Academiei de Ştiinţe, în corespundere cu domeniile ştiinţifice, se constituie următoarele secţii:
 • a) ştiinţe ale vieţii;
 • b) ştiinţe exacte şi inginereşti;
 • c) ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte.
 • (2) Membrii secțiilor Academiei de Științe sînt:
 • a) membrii titulari ai Academiei de Științe;
 • b) membrii corespondenți ai Academiei de Științe;
 • c) cîte 15 cercetători științifici din domeniile corespunzătoare ale secțiilor de științe, aleși prin concurs, pentru o perioadă de 4 ani, pe baza unui regulament aprobat de Guvern.
 • (3) Persoanele menționate la alin. (2) sînt membri ai unei singure secții de științe.
 • (4) Secţiile de ştiinţe au următoarele atribuţii:
 • a) propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență;
 • b) promovează dezvoltarea științei la nivel național în domeniul de competență;
 • c) promovează ştiinţa şi cultura, valorile şi principiile deontologice ale cercetării și inovării;
 • d) organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat;
 • e) contribuie la elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
 • f) alte atribuții în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.
 • (5) Conducătorul și adjunctul conducătorului fiecărei secţii de ştiinţe sînt aleşi, pentru o perioadă de 4 ani, cu votul a 3/4 din membrii secției.
 • (6) Conducătorul secției de științe ocupă din oficiu funcția de vicepreședinte al Academiei de Științe.

[Art.78 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.78 în redacţia LP157 din 05.07.12, MO181-184/31.08.12 art.597; în vigoare 01.01.13]

[Art.78 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.79 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.79 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.80 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.80 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 81. Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe

 • (1) Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe este organul reprezentativ suprem al acesteia, care întruneşte membrii secțiilor de ştiinţe.
 • (2) Sesiunile Adunării generale pot fi ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se convoacă cel puţin o dată pe an. Sesiunile extraordinare se convoacă la solicitarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, la cererea majorităţii membrilor Prezidiului Academiei de Ştiinţe, la solicitarea a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Adunării generale sau la solicitarea a cel puţin două secţii de ştiinţe dintre cele nominalizate la art. 78 alin. (1), în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.
 • (3) Sesiunea Adunării generale este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii acesteia, iar hotărîrile se aprobă cu votul majorității membrilor aleși.
 • (4) Adunarea generală:
 • a) aprobă Statutul Academiei de Ştiinţe;
 • b) alege preşedintele Academiei de Ştiinţe şi secretarul ştiinţific general;
 • c) aprobă rapoartele secțiilor de științe privind dezvoltarea științei în domeniile de competență;
 • d) aprobă avizul Academiei de Științe asupra Programului național și strategiilor sectoriale în domeniile cercetărilor fundamentale și aplicative;
 • e) se expune asupra raportului anual elaborat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naționale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea de cercetare și inovare;
 • f) aprobă, în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor, efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe, precum și structura Prezidiului;
 • g) consultă Guvernul în procesul de elaborare a metodologiei de finanțare instituțională;
 • h) consultă Guvernul în procesul de înființare, reorganizare sau lichidare a infrastructurii publice în domeniile cercetării și inovării;
 • i) asigură promovarea rezultatelor cercetării și inovării în țară și peste hotare, precum și stimularea interesului elevilor, studenților pentru studierea științelor și realizarea carierei științifice;
 • j) aprobă raportul asupra stării științei care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
 • k) alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.
 • [Art.81 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 82. Preşedintele Academiei de Ştiinţe

(1) Preşedintele Academiei de Ştiinţe este ales de Adunarea generală prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive), dintre membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe. El este responsabil în faţa Adunării generale şi Guvernului de activitatea sa. Procedura alegerii preşedintelui Academiei de Ştiinţe este stabilită de Statutul Academiei de Ştiinţe.

[Art.82 al.(1) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (2) Preşedintele Academiei de Ştiinţe:

[Art.82 al.(2), lit.a) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.82 al.(2), lit.b) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • c) conduce activitatea Academiei de Ştiinţe;
 • d) prezidează Adunarea generală şi Prezidiul Academiei de Ştiinţe;

[Art.82 al.(2), lit.d) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • e) reprezintă Academia de Ştiinţe în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu agenţi economici, cu organizaţii ştiinţifice internaţionale şi cu alte organizaţii;

[Art.82 al.(2), lit.f) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • g) coordonează elaborarea poziției Academiei de Științe asupra raportului anual prezentat de organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării privind activitatea în aceste domenii;

[Art.82 al.(2), lit.g) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.82 al.(2), lit.h) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.82 al.(2), lit.i) abrogată prin LP114 din 03.07.14, MO282-289/26.09.14 art.600]

[Art.82 al.(2), lit.j) abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Statutul Academiei de Ştiinţe.

[Art.82 al.(3) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.82 al.(3) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

[Art.83 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.83 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

[Art.83 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 84. Secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe

 • (1) Secretarul ştiinţific general face parte din conducerea Academiei de Ştiinţe şi este ales de Adunarea generală prin vot secret, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe, pe un termen de 4 ani, dintre membrii titulari, membrii corespondenţi sau doctorii habilitaţi.

[Art.84 al.(1) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.84 al.(1) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

[Art.84 al.(1) în redacţia LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

 • (2) Procedura de alegere şi mandatul secretarului ştiinţific general sînt stabilite în Statutul Academiei de Ştiinţe.

Articolul 85. Prezidiul Academiei de Științe

 • (1) Prezidiul Academiei de Științe (în continuare – Prezidiu) este organul executiv al Academiei de Științe, care activează în conformitate cu Statutul Academiei de Științe.
 • (2) În componenţa Prezidiului intră președintele Academiei de Științe, vicepreședinții și secretarul științific general al Academiei de Științe.
 • (3) Ședințele ordinare ale Prezidiului se convoacă conform planului anual, iar cele extraordinare – la necesitate, din inițiativa președintelui Academiei de Științe sau a majorităţii membrilor Prezidiului.
 • (4) La ședințele Prezidiului pot fi invitați, în funcție de agendă, și alți specialiști, fără drept de vot.
 • (5) Hotărîrile Prezidiului se adoptă cu votul majorității membrilor.
 • (6) Prezidiul are un aparat administrativ.

[Art.85 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.85 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 86. Atribuţiile Prezidiului

Prezidiul are următoarele atribuţii:

 • a) coordonează și asigură elaborarea raportului asupra stării științei, care să reflecte politicile elaborate și modul de implementare a acestora la nivel național;
 • b) convoacă sesiunile ordinare și extraordinare ale Adunării generale în conformitate cu art. 81;
 • c) propune acordarea distincțiilor de stat, a premiilor naționale, a premiilor internaționale, conferă distincții și titluri onorifice instituite de Academia de Științe, în conformitate cu Statutul Academiei de Științe și cu prevederile cadrului normativ;
 • d) organizează concursuri pentru editarea publicațiilor periodice, a monografiilor științifice şi pentru găzduirea manifestărilor științifice;
 • e) asigură utilizarea eficientă a bunurilor primite în gestiune;
 • f) prezintă, în modul și termenele stabilite, rapoarte de activitate și dări de seamă privind utilizarea mijloacelor bugetare;
 • g) propune, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului și a altor autorități administrative, cercetători științifici pentru activități ad-hoc consultative;
 • h) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ și Statutul Academiei de Ştiinţe.

[Art.86 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.86 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

[Art.87 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.87 în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Articolul 88. Personalul aparatului administrativ al Prezidiului

 • (1) Personalul aparatului administrativ al Prezidiului se angajează prin contract individual de muncă, conform legislației muncii.
 • (2) Efectivul-limită de personal al aparatului administrativ al Prezidiului se aprobă de către Adunarea generală în coordonare prealabilă cu Ministerul Finanțelor.

[Art.88 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.88 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

[Art.89 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.89 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.89 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

 • (1) Activitatea în domeniile cercetării și inovării este reglementată de prezentul cod, de alte acte legislative, de ordonanţe ale Guvernului, de acte normative subordonate legii, care reglementează raporturile juridice prevăzute la art.1 şi care trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova.
 • (2) Actele normative subordonate legii se aplică la reglementarea raporturilor juridice din domeniile cercetării și inovării doar în cazurile în care sînt emise în temeiul legii şi nu contravin ei.
 • (3) Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute în prezentul cod, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.

Capitolul II

NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII

Articolul 3. Dispoziţii generale

Capitolul VI
EVALUAREA ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

 • [Capitolul VI denumirea în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
 • Secţiunea 1
 • INSTITUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE
 • [Capitolul VI , secțiunea 1 exclusă prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 90. Autoritatea responsabilă de evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, a personalului științific și științifico-didactic

Autoritatea responsabilă de evaluarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, a personalului științific și științifico-didactic este Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care este organizată de Guvern și funcționează în conformitate cu prevederile Codului educației.

[Art.90 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.91 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.92 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]


Articolul 93. Atribuțiile Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație si Cercetare

În domeniile cercetării și inovării, Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare are următoarele atribuții:

 • a) evaluează complex capacitățile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a activa în vederea îndeplinirii misiunii asumate;
 • b) asigură implementarea politicii statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;
 • c) participă la elaborarea şi implementarea politicii şi strategiei statului în domeniul evaluării personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, formează un sistem unic de stat de evaluare a acestuia şi asigură funcţionarea lui eficientă;
 • d) participă la elaborarea actelor normative cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în alte state, precum şi la elaborarea altor acte normative de reglementare a domeniului dat pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;
 • e) confirmă titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 • f) confirmă sau respinge decizia senatului instituției organizatoare de doctorat privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi a titlurilor ştiinţifico-didactice;
 • g) confirmă şi conferă titlul ştiinţific de doctor habilitat;
 • h) constituie, prin concurs, comisiile de experţi şi cooptează în comisiile de experţi, după caz, savanţi străini cu renume;
 • i) recunoaşte şi echivalează actele privind titlurile ştiinţifice ale cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi ale celor străini, eliberate în alte state;
 • j) menţine în stare funcţională baza de date referitoare la persoanele care au obţinut titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice, precum şi la persoanele care au dreptul de conducere de doctorat (teze de doctorat şi de doctor habilitat);
 • k) organizează conferinţe şi alte manifestări în domeniile de competență;
 • l) asigură transparenţa activităţii sale;
 • m) organizează expertiza dosarelor prezentate de candidaţii care doresc să obțină dreptul de conducere de doctorat;
 • n) participă la elaborarea de criterii şi instrucţiuni privind conferirea titlurilor ştiinţifice și științifico-didactice;
 • o) participă la elaborarea standardelor minime pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice;
 • p) organizează expertizarea tezelor de doctorat și de doctor habilitat şi a obiectivității deciziilor emise de comisiile de susținere a tezelor de doctorat și de doctor habilitat;
 • q) monitorizează activitatea de evaluare a conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale;
 • r) retrage confirmarea titlului de doctor sau de doctor habilitat și iniţiază procedurile de retragere a titlurilor de către instituția emitentă dacă se atestă că titlul a fost acordat cu încălcări;
 • s) ține registrul electronic al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și al persoanelor cu titluri științifice și științifico-didactice;
 • t) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.93 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.93 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

[Art.94 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.95 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.95 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

Secţiunea a 2-a

ACREDITAREA ORGANIZAŢIILOR DIN DOMENIILE

ŞTIINŢEI ŞI NOVĂRII

[Capitolul VI , secțiunea 2 exclusă prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.96 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.97 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.98 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.99 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.100 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.100 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

[Art.101 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.102 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.102 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

Secţiunea a 3-a

ATESTAREA CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI

ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE ÎNALTĂ CALIFICARE

[Art.103 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.104 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 105. Finanțarea activităților de evaluare a personalului științific şi ştiinţifico-didactic

 • (1) Cheltuielile de examinare a dosarelor de evaluare pentru confirmarea titlurilor științifice și științifico-didactice, de acordare a dreptului de conducere de doctorat, inclusiv de expertiză, de examinare a contestaţiilor, se efectuează:
 • a) în cazul doctoranzilor, postdoctoranzilor, competitorilor organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării care și-au făcut studiile cu finanțare de la bugetul de stat – din mijloacele alocate din bugetul de stat pentru asemenea activităţi;
 • b) în cazul persoanelor care şi-au făcut studiile în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării prin contract cu achitarea taxei, al cetățenilor străini, competitorilor şi doctoranzilor organizaţiilor de drept privat şi organizaţiilor obşteşti din domeniile cercetării și inovării – din contul acestor organizaţii sau din contul propriu al persoanelor interesate, în conformitate cu taxele aprobate de Guvern;
 • c) în cazul persoanelor care au absolvit programul de studii superioare de doctorat sau au finalizat programul de postdoctorat în organizaţiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, al competitorilor şi doctoranzilor care, pe parcursul a 2 ani după absolvirea doctoratului, nu au susţinut public teza – din contul propriu al persoanelor în cauză.
 • (2) Cheltuielile de perfectare şi eliberare a diplomelor, atestatelor şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, de acordare a dreptului de conducere de doctorat, obţinute în străinătate, le suportă persoanele respective. Mărimea taxelor pentru examinarea și perfectarea actelor ce atestă calificările științifice și științifico-didactice se aprobă de Guvern.

[Art.105 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.105 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

Capitolul VII

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI ASIGURAREA

INFORMAŢIONALĂ A DOMENIILE ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

[Capitolul VII secţiunea 1 abrogată prin LP114 din 03.07.14, MO282-289/26.09.14 art.600]

[Capitolul VII secţiunea 1 modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

[Capitolul VII secţiunea 1 modificată prin LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796]

Secţiunea a 2-a

ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ A DOMENIILE

ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 114. Subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

Sînt subiecte ale raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, recunoscute în calitate de:

 • a) autori (coautori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • b) alţi titulari de drept decît cei indicaţi la lit. a);
 • c) producători (furnizori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • d) beneficiari de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 115. Obiectele informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Sînt obiecte ale informaţiilor ştiinţifico-tehnologice rezultatele activităţii din domeniile cercetării și inovării puse în circuitul social prin publicaţii, invenţii şi tehnologii, resursele şi sistemele din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.
 • (2) Rezultat al muncii intelectuale, informaţiile ştiinţifico-tehnologice sînt un bun patrimonial al societăţii şi condiţia primordială a eficientizării activităţii intelectuale, inclusiv a creaţiei ştiinţifice şi tehnice.
 • (3) Dreptul de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice este reglementat de legislaţia în vigoare.

Articolul 116. Politica de stat privind informaţiile ştiinţifico -tehnologice

 • (1) Statul garantează persoanelor fizice şi persoanelor juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare realizarea dreptului de a obţine, colecta, stoca, prelucra, utiliza şi disemina informaţii ştiinţifico-tehnologice, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor titularilor de acest drept împotriva accesului neautorizat la astfel de informaţii.
 • (2) Întru reglementarea şi dezvoltarea domeniului informaţiilor ştiinţifico-tehnologice, statul, în persoana autorităţilor publice, exercită următoarele atribuţii principale:
 • a) elaborarea şi adoptarea de acte legislative şi de alte acte normative;
 • b) ajustarea materialelor privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice la standardele internaţionale;
 • c) dezvoltarea unei infrastructuri pertinente şi implementarea de tehnologii informaţionale performante;
 • d) crearea de condiţii pentru extinderea şi intensificarea schimburilor de informaţii între savanţi şi specialişti din ţară şi străinătate, pentru participarea lor la conferinţe, simpozioane, seminare şi expoziţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru editarea de reviste ştiinţifice naţionale;
 • e) crearea de resurse ale sistemului naţional de informaţii ştiinţifico-tehnologice şi asigurarea integrităţii lor;
 • f) susţinerea financiară şi asistarea tehnologică a infrastructurii sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice, conform legislaţiei în vigoare;
 • g) crearea unui mediu favorabil diseminării, absorbţiei şi valorificării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în ştiinţă, producţie şi învăţămînt;
 • h) garantarea dreptului de acces liber şi nediscriminatoriu la resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • i) pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
 • j) integrarea în circuitul informaţional mondial, inclusiv prin schimb interstatal de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • k) crearea de condiţii sociale şi de drept pentru eficientizarea activităţii centrelor informaţionale specializate, a bibliotecilor şi a altor structuri de stat şi structuri neguvernamentale, care să contribuie la formarea şi utilizarea resurselor de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • l) analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare a domeniului informaţiilor ştiinţifico-tehnologice, coordonarea lucrărilor de elaborare a standardelor în domeniul informaţional, de documentare şi biblioteconomic.
 • (3) Statul asigură condiţii pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 117. Colectarea, stocarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

[Art.117 denumirea în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.117 al.(1) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (2) Organul central de specialitate al statului care asigură elaborarea politicii naţionale în domeniile cercetării și inovării formulează politica statului în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice și promovează activitatea organizaţiilor care colectează, prelucrează, stochează şi diseminează informaţii privind rezultatele activităţilor de cercetare și inovare.

[Art.117 al.(2) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (21) Autorităţile publice şi Academia de Ştiinţe contribuie şi participă la realizarea schimbului de informaţii ştiinţifico-tehnologice cu alte state în scopul utilizării informaţiilor pentru creşterea competitivităţii ţării.

[Art.117 al.(21) introdus prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.117 al.(3) abrogat prin LP114 din 03.07.14, MO282-289/26.09.14 art.600]

 • (4) Autorul (coautorul) unei informaţii ştiinţifico-tehnologice deţine drepturile asupra rezultatelor activităţii sale realizate din mijloace proprii.
 • (5) Titular de drept al informaţiei ştiinţifico-tehnologice create din mijloace bugetare devine autorul informaţiei dacă, în cazul comercializării ei, statului i se atribuie 10% din suma obţinută. Chiar şi în cazul încheierii unui contract, statului trebuie să îi revină cel puţin 10% din suma obţinută prin comercializare.

[Art.117 al.(5) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.117 al.(5) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

 • (6) Titularul de drept al informaţiilor ştiinţifico-tehnologice achiziţionate din mijloace de la bugetul de stat este statul în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu contractele încheiate.
 • (7) Titularul de drept al informaţiei ştiinţifico-tehnologice create sau achiziţionate din mijloace proprii, altele decît mijloacele de la bugetul de stat, este persoana fizică sau persoana juridică ce a primit acest drept în bază de contract.

Articolul 118. Raporturile subiectelor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Raporturile dintre autorul (coautorul) sau un alt titular de drept şi producătorul (furnizorul) şi intermediarul de informaţii ştiinţifico-tehnologice sînt reglementate de contractul încheiat între ei, conform legislaţiei în vigoare.
 • (2) Modalitatea obţinerii de către beneficiar a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice se stabileşte de organele centrale de specialitate şi de autor (coautor) sau de un alt titular de drept, conform legislaţiei în vigoare şi contractului.
 • (3) Beneficiarul de informaţii ştiinţifico-tehnologice răspunde, conform legislaţiei în vigoare, pentru încălcarea drepturilor autorului (coautorului) sau ale unui alt titular de drept.
 • (4) Beneficiarul nu este în drept să transmită unui terţ informaţiile ştiinţifico-tehnologice obţinute dacă legislaţia sau contractul pe care l-a încheiat cu autorul (coautorul) sau cu un alt titular de drept al informaţiilor nu prevede altfel.

Articolul 119. Drepturile subiectelor raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare.
 • (2) Titularul de drept poate utiliza informaţii ştiinţifico-tehnologice la necesitate, sub orice formă şi în orice modalitate, dacă faptul nu contravine legislaţiei în vigoare.
 • (3) În interesul securităţii naţionale, exercitarea dreptului la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare poate fi supusă unor restricţii vizînd respectarea confidenţialităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • (4) Intermediarul poate furniza beneficiarului, cu autorizarea autorului (coautorului) sau a unui alt titular de drept, informaţii ştiinţifico-tehnologice.
 • (5) Cetăţenii străini şi apatrizii, persoanele juridice străine au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice ca şi cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele ei juridice dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Articolul 120. Obligaţiile subiectelor raporturile informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice antrenate în obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice sînt obligate să asigure integritatea şi protecţia datelor pentru a evita denaturarea, distrugerea sau comunicarea acestor informaţii unor terţi neautorizaţi.
 • (2) Fără a prejudicia dreptul la informaţiile ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare, în condiţiile stabilite în contracte, subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice au obligaţia de a păstra caracterul confidenţial al informaţiilor care le sînt comunicate cu titlu confidenţial, purtînd, pentru divulgarea lor, răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 121. Organizaţiile de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Organizaţii de informaţii ştiinţifico-tehnologice sînt subdiviziunile şi centrele de informaţii ştiinţifice, întreprinderile şi organizaţiile specializate şi subdiviziunile lor, fondurile şi bibliotecile ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice, alte persoane juridice, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, al căror obiect de activitate este asigurarea beneficiarilor cu informaţii ştiinţifico-tehnologice.
 • (2) Structura şi funcţiile organizaţiilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice de drept public sînt determinate de către fondator, de comun acord cu organele centrale de specialitate.

[Art.121 al.(2) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (3) Structura şi funcţiile organizaţiilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice de drept privat sînt stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 122. Atribuţiile organizaţiei de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • În funcţie de nivelul şi sfera deservită, organizaţia de informaţii ştiinţifico-tehnologice are următoarele atribuţii:
 • a) obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
 • b) monitorizarea, înregistrarea şi evidenţa lucrărilor din domeniile cercetării și inovării, finanţate de la bugetul de stat şi din alte surse, inclusiv în cadrul proiectelor internaţionale;
 • c) depunerea în fondul Centrului informaţional a manuscriselor de lucrări ştiinţifice cu o arie restrînsă de răspîndire şi schimbul unor astfel de lucrări cu alte ţări;
 • d) formarea, în baza resurselor naţionale şi străine, a resurselor şi a sistemelor de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • e) crearea de registre, baze şi bănci de date, de fonduri de informaţii ştiinţifico-tehnologice pe baza selectării datelor din resurse naţionale şi străine;
 • f) prelucrarea resurselor primare, crearea pe această bază a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice de analiză şi de sinteză pentru autorităţile publice şi pentru persoanele fizice şi juridice;
 • g) asigurarea accesului liber la resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 • h) respectarea integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor;
 • i) publicarea şi diseminarea informaţiilor referative, de semnal şi de sinteză, acordarea de servicii informaţionale;
 • j) asistenţa metodică şi metodologică în domeniul diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice şi extensiunii cunoştinţelor în diverse domenii;
 • k) implementarea tehnologiilor informaţionale internaţionale.

Articolul 123. Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Orice informaţie ştiinţifică şi ştiinţifico-tehnologică destinată utilizării, fixată în baze şi bănci de date, în fonduri documentare şi literare, reprezintă o resursă de informaţii ştiinţifico-tehnologice.
 • (2) Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice, create în baza proprietăţii publice şi a celei private, servesc drept bază pentru crearea unui spaţiu informaţional unic şi realizarea politicii de stat privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice.
 • (3) În componenţa resurselor de informaţii ştiinţifico-tehnologice pot fi incluse şi resursele create în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • (4) Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice trebuie să asigure tuturor cetăţenilor, indiferent de locul lor de muncă, accesul la date exacte ce reflectă nivelul de dezvoltare al domeniilor cercetării și inovării.

Articolul 124. Formarea pieţei de produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Realizate sub formă de produse informaţionale, informaţiile ştiinţifico-tehnologice au statut de marfă.
 • (2) Piaţa produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice se formează conform reglementărilor stabilite de legislaţia în vigoare.
 • (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare sînt parteneri egali pe piaţa produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Capitolul VIII

ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ

A DOMENIILOR ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 125. Finanţarea activităţii din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Sursele de finanţare a domeniilor cercetării și inovării sînt:
 • a) resursele bugetului public național;
 • b) veniturile colectate ale organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, obţinute din:
 • – efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern;
 • – locaţiunea şi darea în arendă a patrimoniului public, în conformitate cu prevederile cadrului normativ;
 • – donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării;
 • c) resursele proiectelor finanţate din surse externe;
 • d) mijloacele organizaţiilor interesate de activitatea din domeniile cercetării și inovării;
 • e) alte surse legale.

[Art.125 al.(1) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (2) În legea bugetului de stat sînt prevăzute distinct alocații pentru domeniile cercetării și inovării.

[Art.125 al.(2) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (3) Finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării se efectuează prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în limitele alocațiilor aprobate în acest scop prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

[Art.125 al.(3) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (4) Statul asigură finanțarea domeniilor cercetării și inovării în baza Programului naţional, a strategiilor sectoriale și planurilor de acțiuni de implementare a acestora.

[Art.125 al.(4) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.125 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

(5) Mijloacele destinate domeniilor cercetării și inovării de la bugetul de stat se utilizează pentru:

 • a) cercetări ştiinţifice, lucrări de investigare şi dezvoltare tehnologică;
 • b) finanțarea instituțională în domeniile cercetării și inovării;

[Art.125 al.(5), lit.b) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • c) finanțarea instituțională a Academiei de Științe în baza regulamentului aprobat de Guvern;

[Art.125 al.(5), lit.c) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • d) organizarea de concursuri pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării;

[Art.125 al.(5), lit.d) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • e) organizarea de conferinţe, seminare etc.;
 • f) editarea de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, precum şi de reviste ştiinţifice;
 • g) susţinerea şi dezvoltarea colaborării ştiinţifice cu organizaţii internaţionale;
 • h) pregătirea unor cadre ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorantură şi postdoctorantură atît în ţară, cît şi peste hotare;
 • i) asigurarea activităţii consiliilor științifice de profil.

[Art.125 al.(5), lit.i) modificată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.125 al.(6) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.125 al.(7)-(9) excluse prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

[Art.125 al.(10) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.125 al.(10) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

Articolul 126. Patrimoniul organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi statutele lor, organizaţiile de drept public din domeniile cercetării și inovării utilizează:

 • a) bunurile imobile transmise în folosinţă în baza hotărîrilor Guvernului;
 • b) bunurile mobile procurate din mijloace proprii sau transmise în folosință de fondator;
 • c) rezultatele activității intelectuale a angajaţilor organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării, veniturile din prestarea de servicii sau din efectuarea de lucrări pe bază contractuală;
 • d) bunurile obţinute din donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare;
 • e) bunurile obţinute din alte surse legale.

[Art.126 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.126 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]

Titlul III

SUBIECTELE DOMENIILLOR ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Capitolul IX

STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZAŢIILOR DIN

DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

[Capitolul IX denumirea în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 127. Dispoziţii generale

 • (1) Organizațiile din domeniile cercetării și inovării pot fi de drept public sau de drept privat.
 • (2) Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării se efectuează în modul stabilit de cadrul normativ.
 • (3) Prin actul de înfiinţare sau de reorganizare a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării se stabilesc denumirea, domeniul de activitate, sediul şi patrimoniul, de asemenea se aprobă statutul.

[Art.127 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.127 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 128. Principalele funcţii ale organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele funcții:

 • a) efectuează cercetări ştiinţifice, lucrări experimentale şi tehnologice, orientate spre obţinerea şi implementarea în circuitul economic a unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
 • b) elaborează tehnologii avansate în cadrul direcţiilor ştiinţifice ce ţin de domeniul de activitate al organizaţiei;
 • c) asigură formarea cadrelor de înaltă calificare științifică în parteneriat cu instituțiile de învățămînt superior;
 • d) elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor şi contribuie la implementarea lor în economia naţională;
 • e) efectuează expertize şi avize, inclusiv contra plată, asupra materialelor ce ţin de profilul organizaţiei;
 • f) asigură echiparea tehnică şi organizarea procesului de producţie;
 • g) asigură testarea, certificarea şi standardizarea unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
 • h) creează şi dezvoltă infrastructura domeniilor cercetării şi inovării;
 • i) finanţează activitatea din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv prin investiţii în proiecte şi programe;
 • j) exercită alte funcții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.128 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 129. Atribuţiile organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

Organizaţia din domeniile cercetării și inovării are următoarele atribuții:

 • a) stabileşte structura sa şi mecanismele de funcţionare, conform prevederilor cadrului normativ, alege metodele de activitate;
 • b) îşi desfășoară activitatea în conformitate cu politica de stat în domeniile cercetării și inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale;
 • c) susţine şi dezvoltă baza tehnico-ştiinţifică şi cea experimentală;
 • d) beneficiază de dreptul la risc motivat în activitatea din domeniile cercetării şi inovării;
 • e) participă la diferite concursuri pentru obţinerea finanţării domeniilor cercetării şi inovării;
 • f) dezvoltă legături directe cu organizaţii similare din domeniile cercetării şi inovării din ţară şi din străinătate;
 • g) editează lucrări şi reviste ştiinţifice;
 • h) creează baze de date tehnico-ştiinţifice, organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • i) promovează activitatea de inovare şi stimulează valorificarea realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnologice;
 • j) participă la diferite programe ştiinţifice internaţionale şi încheie contracte cu organizaţii internaţionale;
 • k) deleagă colaboratorii, inclusiv peste hotare, în interes de serviciu sau la manifestări ştiinţifice;
 • l) stimulează creativitatea ştiinţifică, organizează cursuri de perfecţionare şi de recalificare a specialiştilor în domeniu, evaluează personalul, conform prevederilor cadrului normativ;
 • m) creează organizaţii experimentale, tehnologice şi de inovare, cu diverse forme de organizare şi finanţare, conform prevederilor cadrului normativ;
 • n) informează opinia publică, Academia de Ştiinţe şi autorităţile publice despre punctul său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei şi societăţii;
 • o) antrenează în activitatea sa cetăţeni străini şi apatrizi;
 • p) exercită alte atribuții care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.129 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 130. Responsabilitatea organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

(1) Organizaţia din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de:

 • a) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;
 • b) protecţia şi valorificarea obiectelor proprietăţii intelectuale create de propriii angajați;
 • c) tehnica de securitate a muncii, conform prevederilor cadrului normativ;
 • d) menţinerea şi gestionarea patrimoniului;
 • e) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.
 • (2) Organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de asigurarea accesului la infrastructura instituției al cercetătorilor științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, în măsura deplină, în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.

[Art.130 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 1301. Responsabilitatea grupurilor de cercetători științifici din dome cercetării și inovării

Grupurile de cercetători științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare sînt responsabile de:

 • a) respectarea normelor de etică în activitatea de cercetare, inclusiv a celor legate de plagiat;
 • b) nivelul şi calitatea investigaţiilor sale ştiinţifice;
 • c) metodele şi mijloacele de activitate;
 • d) relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;
 • e) utilizarea cu bună-credință a infrastructurii oferite în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării;
 • f) impactul cercetării asupra societăţii și/sau asupra mediului;
 • g) alte responsabilități în domeniile cercetării și inovării care decurg din prevederile cadrului normativ.

[Art.1301 introdus prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 131. Tipurile şi structura organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării

(1) În funcţie de statutul lor ştiinţific, organizatoric şi social, organizaţiile din domeniile cercetării și inovării se împart în următoarele tipuri:

 • a) institut de cercetare;
 • b) întreprindere de cercetare;
 • c) întreprindere de inovare;
 • d) centru ştiinţific;
 • e) centru de inovaţie;
 • f) staţie ştiinţifică;
 • g) laborator ştiinţific independent;
 • h) instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale acesteia în domeniile ştiinţei şi inovării;
 • i) asociaţie din domeniile ştiinţei şi inovării, cluster ştiinţifico-tehnologic şi cluster ştiinţifico-educaţional;
 • j) consorțiu;
 • k) fond ştiinţific;
 • l) fond de inovaţie;
 • m) instituţie financiară pentru susţinerea activităţii în domeniile cercetării şi inovării;
 • n) parc ştiinţifico-tehnologic, incubator de inovare şi tehnopolis;
 • o) muzeu ştiinţific;
 • p) bibliotecă ştiinţifică;
 • q) arhivă ştiinţifică;
 • r) editură ştiinţifică;
 • s) alte organizaţii din domeniile cercetării şi inovării.
 • (2) Structura persoanelor juridice din domeniile cercetării și inovării, elaborată în conformitate cu prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării, este aprobată de fondator.

[Art.131 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.131 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 132. Crearea grupurilor de cercetători științifici, consorțiilor în domeniile cercetării și inovării

 • (1) Pentru executarea unor proiecte din domeniile cercetării și inovării, cercetătorii științifici se pot asocia în grupuri de cercetători științifici pe durata implementării proiectelor.
 • (2) Pot crea grupuri de cercetători științifici, consorții în domeniile cercetării și inovării persoanele fizice şi persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, inclusiv din afara Republicii Moldova.
 • (3) Conducătorul grupului de cercetători științifici este ales de membrii acestuia.
 • (4) Proiectele din domeniile cercetării și inovării vor fi depuse în numele organizației în care activează conducătorul grupului de cercetători științifici.

[Art.132 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.132 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 133. Personalul organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

(1) Activitatea organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării este exercitată de următoarele categorii de personal:

 • a) personal ştiinţific şi ştiinţifico-didactic;
 • b) personal auxiliar;
 • c) personal de conducere.

(2) Statutul juridic al personalului din domeniile cercetării și inovării se stabileşte de fiecare organizaţie, în funcţie de profilul şi domeniul ei de activitate, conform cadrului normativ.

[Art.133 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 134. Conducerea organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Modalitatea de alegere și structura conducerii organizației de drept privat din domeniile cercetării și inovării se stabilesc prin statutul organizației.
 • (2) Conducerea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării se alege de fondator pe bază de concurs.
 • (3) Conducerea organizației de drept public din domeniile cercetării și inovării asigură accesul la infrastructura instituției al grupurilor de cercetători științifici care implementează proiecte din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în conformitate cu metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de Guvern.
 • (4) Conducerea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării este responsabilă de activitatea organizaţiei, de buna administrare a resurselor umane, materiale şi financiare, conform cadrului normativ.
 • (5) Conducerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte de activitate, date statistice despre activitatea organizaţiei, dări de seamă privind utilizarea banilor publici.

[Art.134 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.134 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

Articolul 135. Ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi auxiliare în organizaţiile din domeniile cercetării și inovării

 • (1) Numărul de funcţii ştiinţifice şi de funcţii auxiliare ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se aprobă de către fondator.
 • (2) Funcţiile ştiinţifice ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se ocupă pe bază de concurs, organizat de conducerea acesteia, în conformitate cu legislația muncii.
 • (3) Concursul pentru ocuparea funcţiei ştiinţifice în organizaţia de drept public din domeniile cercetării și inovării este transparent şi se anunţă în mijloacele naţionale de informare în masă. La concurs poate lua parte orice persoană care întruneşte condiţiile stabilite de cadrul normativ.

[Art.135 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.135 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.136 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.137 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 138. Atribuţiile conducătorului organizaţiei din domeniile cercetării și inovării

 • Atribuțiile conducătorului organizației din domeniile cercetării și inovării se stabilesc de către fondator, în conformitate cu prezentul cod și cadrul normativ.

[Art.138 în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.139 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.139 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.140 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.140 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.141 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.142 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.142 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.143 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.144 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.144 modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685]

[Art.145 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.146 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.146 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

[Art.147 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Capitolul X

STATUTUL JURIDIC AL CERCETĂTORULUI ŞTIINŢIFIC

Articolul 148. Dispoziţii generale

 • (1) Unitatea primară în domeniile cercetării și inovării este cercetătorul ştiinţific.

[Art.148 al.(2) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (3) Cercetătorii ştiinţifici se pot constitui în grupuri, organizaţii (asociaţii) obşteşti, se pot angaja la organizaţii din domeniile cercetării și inovării cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, în conformitate cu cadrul normativ.

[Art.148 al.(3) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 149. Obiectivele activităţii cercetătorului ştiinţific

 • Cercetătorul ştiinţific are în activitatea sa următoarele obiective: obţinerea şi dezvoltarea de noi cunoştinţe, transferul de cunoştinţe şi tehnologii în viaţa economică, socială şi culturală.

Articolul 150. Funcţiile ştiinţifice

 • (1) Funcţiile ştiinţifice în organizaţiile din domeniile cercetării și inovării pot fi ocupate de cetăţeni ai Republicii Moldova, de cetăţeni străini şi apatrizi, care întrunesc exigenţele prezentului cod și ale cadrului normativ.

[Art.150 al.(1) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

(2) În domeniile cercetării și inovării există următoarele funcţii ştiinţifice:

 • a) cercetător ştiinţific stagiar;
 • b) cercetător ştiinţific;
 • c) cercetător ştiinţific superior;
 • d) cercetător ştiinţific coordonator;
 • e) cercetător ştiinţific principal;
 • f) consultant ştiinţific;
 • g) cercetător ştiinţific invitat.

Articolul 151. Pregătirea și perfecționarea cercetătorului științific

[Art.151 denumirea în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (1) Pregătirea cercetătorului ştiinţific se efectuează prin studii universitare, de masterat, rezidenţiat, doctorat şi postdoctorat, ce includ activităţi de studiu şi de cercetare ştiinţifică în scopul dobîndirii calificării respective.
 • (2) Perfecţionarea profesională a cercetătorului ştiinţific se efectuează prin stagii de nivel naţional şi internaţional şi prin cursuri ale organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării.

[Art.151 al.(3) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 152. Condiţiile ocupării funcţiilor ştiinţifice

 • (1) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific stagiar sînt necesare studii superioare de masterat sau rezidențiat și aptitudini de cercetare.

[Art.152 al.(1) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (2) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific, pe lîngă întrunirea cerințelor specificate la alin. (1), candidatul trebuie să prezinte publicațiile în revistele științifice de specialitate.

[Art.152 al.(2) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (3) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific superior, candidatul trebuie să posede titlul științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puțin 3 ani, să prezinte publicații în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate.

[Art.152 al.(3) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (4) Pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puțin 5 ani, să prezinte publicații de valoare în revistele științifice naționale și internaționale de specialitate.

[Art.152 al.(4) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (5) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific principal sînt necesare: grad şi/sau titlu ştiinţific de doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă în domeniile cercetării și inovării de cel puţin 10 ani.
 • (6) Pentru ocuparea funcţiei de consultant ştiinţific sînt necesare: titlu de membru titular sau de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe şi/sau titlu științific de doctor habilitat, grad științific de profesor cercetător şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar, vechime în muncă de cel puţin 30 de ani, 25 din care în domeniile cercetării și inovării şi/sau în sfera ştiinţifico-didactică, precum şi limita de vîrsta de pensionare stabilită de legislaţia în vigoare.

[Art.152 al.(6) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (7) Cercetătorul ştiinţific invitat este angajat în organizaţia din domeniile cercetării și inovării în funcţia indicată în invitaţie, cu respectarea prevederilor de la alin.(1)-(6), în bază de contract individual de muncă sau contract de prestare a serviciilor, pe durată determinată.

[Art.152 al.(7) modificat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.153 abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

Articolul 154. Drepturile cercetătorului ştiinţific

Cercetătorul ştiinţific este în drept:

 • a) să beneficieze de acces la sursele de informare şi documentare, conform legislaţiei în vigoare;
 • b) să fie recunoscut ca autor sau coautor al produsului intelectual obţinut prin activitate;
 • c) să solicite, cu sprijinul organizaţiei, brevete pentru rezultatele originale ale activităţii sale;
 • d) să beneficieze de rezultatele activităţii sale ştiinţifice, de premii şi de alte recompense pentru astfel de rezultate;
 • e) să participe la manifestări, concursuri şi colaborări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la alte acţiuni ştiinţifice;
 • f) să utilizeze baza tehnico-materială a organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pentru implementarea proiectelor finanțate de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;

[Art.154 lit.f) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • f1) să implementeze proiectele conform conceptului aprobat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;

[Art.154 lit.f1) introdusă prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • g) să propună spre aplicare idei novatoare;
 • h) să fie membru al grupurilor, organizaţiilor (asociaţiilor) obşteşti naţionale şi internaţionale, conform legislaţiei în vigoare;

[Art.154 lit.h) modificată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • i) să participe la elaborarea concepţiilor şi politicilor în domeniile cercetării și inovării;
 • j) să se producă, la solicitare, în calitate de expert, de referent, de consultant, de membru al consiliului științific de profil şi al comisiilor de acreditare, de evaluare etc.;

[Art.154 lit.j) modificată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • k) să beneficieze, în semn de apreciere a meritelor sale de către stat şi societate, de titluri onorifice pentru contribuţia sa adusă la dezvoltarea ştiinţei şi inovării, la pregătirea de cadre ştiinţifice de înaltă calificare şi pentru aplicarea rezultatelor muncii sale în economia naţională;
 • l) să participe la concursuri pentru a fi promovat în funcţii ştiinţifice şi administrative, inclusiv în cadrul Academiei de Științe;

[Art.154 lit.l) modificată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • m) să practice activitate didactică în instituţii de învăţămînt superior, în funcţii titulare, în bază de concurs;
 • n) să efectueze alte acţiuni legale pentru a atinge scopul cercetărilor ştiinţifice.

Articolul 155. Obligaţiile cercetătorului ştiinţific

Cercetătorul ştiinţific este obligat:

 • a) să prezinte, în modul stabilit, rezultatele sale ştiinţifice sub formă de referate ştiinţifice, publicaţii, brevete de invenţie, teze de doctor/doctor habilitat, precum şi dări de seamă asupra activităţii sale ştiinţifice;
 • b) să utilizeze în activitatea din domeniile cercetării și inovării cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul specific de activitate;
 • c) să efectueze cu obiectivitate expertiza programelor/proiectelor din domeniile cercetării și inovării, precum şi a rezultatelor obţinute din realizarea acestora;
 • d) să respecte deontologia cercetătorului ştiinţific şi statutul organizaţiei;
 • e) să participe la instruirea tinerilor cercetători ştiinţifici şi să le transmită cunoştinţele şi experienţa din domeniile cercetării și inovării;
 • f) să efectueze cercetări ştiinţifice ale căror rezultate nu aduc daune materiale, morale sau de orice altă natură omului, societăţii şi naturii;
 • g) să evite crearea conflictelor de interese sau concurenţei neloiale, să contribuie activ la formarea unui climat benefic cercetării în colectiv;
 • h) să-şi îmbogăţească neîntrerupt cunoştinţele şi să contribuie la diseminarea informaţiei, la conştientizarea de către public a importanţei ştiinţei şi inovării;
 • i) să utilizeze patrimoniul organizaţiei exclusiv în activităţi profesionale în interesul acesteia;
 • j) să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală.
 • k) să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor.

Articolul 156. Responsabilitatea cercetătorului ştiinţific

 • (1) Cercetătorul ştiinţific este responsabil de nivelul, corectitudinea, veridicitatea şi consecinţele implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, de nerespectarea contractului individual de muncă.
 • (2) Cercetătorul ştiinţific este responsabil de integritatea utilajului, echipamentului şi a altor bunuri primite în folosinţă.

Articolul 157. Retribuirea muncii cercetătorului ştiinţific din organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în cadrul finanțării instituționale

[Art.157 denumirea în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

 • (1) Retribuirea muncii trebuie să asigure cercetătorului ştiinţific şi familiei lui un nivel decent de viaţă, să stimuleze eficienţa şi spiritul de iniţiativă. Retribuţia se efectuează cu coeficientul intersectorial 1,5.

[Art.157 al.(2) abrogat prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.157 al.(2) modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]

[Art.157 al.(2) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

 • (3) Cercetătorul ştiinţific beneficiază de un spor lunar la salariu pentru vechime în muncă după cum urmează:
 • Vechimea în muncă, ani Sporul lunar în raport cu salariul funcţiei, %
 • de la 2 la 5 15
 • de la 6 la 10 20
 • de la 11 la 15 30
 • de la 16 la 20 35
 • de la 21 la 25 40
 • de la 26 şi mai mult 50
 • (4) Cercetătorul ştiinţific beneficiază de un spor lunar la salariu de 25 la sută din salariul funcţiei pentru cunoaşterea a două sau mai multe limbi.
 • (5) Cercetătorul științific care activează în organizația din domeniile cercetării și inovării, finanțată de la bugetul de stat, şi deține titlul științific de doctor habilitat și/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, și/sau titlul științific de profesor cercetător beneficiază de un spor lunar de cel puțin 1100 de lei, iar cel care deține titlul științific de doctor și/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar, și/sau titlul științific de conferențiar cercetător beneficiază de un spor lunar de cel puțin 600 de lei. Sporul se indexează anual, conform legii bugetare anuale, și se plătește pe baza rezultatelor evaluării ce confirmă eficiența activității cercetătorului vizat.

[Art.157 al.(5) în redacția LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Art.157 al.(5) modificat prin LP146 din 17.07.14, MO256-260/29.08.14 art.577; în vigoare 01.09.14]

[Art.157 al.(5) modificat prin LP185-XVI din 10.07.08, MO190-192/24.10.08 art.685; în vigoare 01.01.09]

[Art.157 al.(5) modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]

 • (6) Cercetătorului ştiinţific i se poate acorda, pentru rezultatele obţinute, un premiu de 4 salarii lunare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi clauzele contractului individual de muncă.
 • (7) Cercetătorului ştiinţific i se acordă un ajutor material anual de două salarii lunare.

Articolul 158. Garanţiile sociale

 • (1) Cercetătorul ştiinţific titular în vîrstă de pînă la 35 de ani are dreptul, pentru a-şi construi locuinţă proprietate personală, la credit fără dobîndă pe termen lung, conform legislaţiei în vigoare.
 • (2) Organizaţia din domeniile cercetării și inovării poate asigura, integral sau parţial, din surse proprii, cazarea cercetătorilor ştiinţifici titulari care nu au locuinţă proprietate personală.
 • (3) Cercetătorilor ştiinţifici titulari, solicitaţi temporar în străinătate să activeze în domeniile cercetării și inovării şi în sfera didactică în bază de contract, în temeiul unor tratate interguvernamentale sau interdepartamentale, precum şi celor delegaţi în străinătate la specializare sau cu misiuni de stat li se păstrează locul de muncă şi li se ia integral în calcul vechimea în muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 159. Concediul anual

 • Cercetătorul ştiinţific beneficiază de concediu anual prelungit şi de concediu de lungă durată în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.

Titlul IV

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIILE

ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Articolul 160. Cooperarea internaţională în domeniile cercetării și inovării

 • (1) Statul susţine extinderea colaborării cu parteneri din străinătate în domeniile cercetării și inovării, creează condiţii de integrare în comunitatea tehnico-ştiinţifică internaţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • (2) Susţinerea de stat a colaborării internaţionale în domeniile cercetării și inovării se realizează în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • (3) Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi create organizaţii în domeniile cercetării și inovării cu capital mixt, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 161. Colaborarea internaţională în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

 • (1) Subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice colaborează cu parteneri din alte ţări şi cu organisme internaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • (2) Coordonarea schimburilor internaţionale de informaţii ştiinţifico-tehnologice se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
 • (3) Produsul informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv obţinut prin executarea de proiecte cu participaţii internaţionale aparţine părţilor participante, potrivit contractului.
 • (4) Părţile pot să publice doar informaţiile ce le aparţin, cu condiţia exclusivă de a remite în prealabil, în termen de o lună, coexecutanţilor o copie de pe materialele ce urmează a fi publicate şi de a nu autoriza publicarea de informaţii privind procedee industriale sau tehnologii comercializabile.
 • (5) Modalităţile de utilizare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice obţinute în cadrul colaborării internaţionale se stabilesc de către părţile participante în bază de contract şi în conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor.

Titlul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 162

 • La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă:
 • a) Legea nr.557-XIV din 29 iulie 1999 privind politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare;
 • b) Legea nr.1181-XIV din 27 iulie 2000 cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei;
 • c) Legea nr.1344-XV din 3 octombrie 2002 privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice;
 • d) Legea nr.289-XV din 10 iulie 2003 privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic.

Articolul 163

 • (1) Guvernul şi Academia de Ştiinţe, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod:
 • a) vor adopta decizia privind transmiterea în cadrul Academiei de Ştiinţe a unor organizaţii de drept public din domeniile cercetării și inovării, finanţate de la bugetul de stat;
 • b) vor prezenta Preşedintelui Republicii Moldova spre aprobare componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
 • (2) Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului cod, va crea întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” prin fuziunea întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale” şi întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor”.
 • (3) Academia de Ştiinţe va aproba, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, structura Academiei de Ştiinţe, modul ei de reorganizare şi lista organizaţiilor din domeniile cercetării și inovării încadrate în secţiile Academiei de Ştiinţe.
 • (4) Organizaţiile din domeniile cercetării și inovării care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat sînt supuse acreditării obligatorii în cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Articolul 164

 • (1) Pînă la aducerea în concordanţă cu prezentul cod, prevederile altor acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin acestuia.
 • (2) Conducerea Academiei de Ştiinţe – preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific general – îşi continuă exercitarea atribuţiilor de funcţie pînă la expirarea mandatului (de 4 ani) pentru care au fost aleşi în conformitate cu Legea nr.1181-XIV din 27 iulie 2000 cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei.
 • (3) După expirarea mandatului conducerii Academiei de Ştiinţe prevăzut la alin.(2), consecutivitatea mandatelor preşedintelui, prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului ştiinţific general va decurge în conformitate cu art.82-84 ale prezentului cod.
 • (4) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezentul cod.

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 15 iulie 2004.

Nr.259-XV.

[Anexa nr.1 abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]
[Anexa nr.1 modificată prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]

[Anexa nr.2 abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

[Anexa nr.3 abrogată prin LP190 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.624; în vigoare 20.02.18]

2.591 thoughts on “Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

 1. This is why i\’d rather have a green and red scarf. Next to keeping my scarfs in-house I keep them in separate house. Unfortunately I can wear them only when its winter – summer is bit warm for scarfs 🙂

  I hope that you agree with me

 2. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 3. Great V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 4. Hello there I am so thrilled I found your site, I really found you by mistake, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

 5. I conceive this website has got some really good information for everyone :D. „Nothing surely is so disgraceful to society and to individuals as unmeaning wastefulness.” by Count Benjamin Thompson Rumford.

 6. It’s the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn’t think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. safetoto

 7. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 8. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 9. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 10. Can I just say what a aid to search out someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know the way to carry an issue to gentle and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more popular because you definitely have the gift.

 11. Hi, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a good portion of other people will miss your wonderful writing due to this problem.

 12. Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice morning!

 13. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

 14. UЕјytkownik steroids for sale dublin, steroids for sale cyprus, tytuЕ‚ co to gieЕ‚da online generic cialis The epithelium pooled from 6 embryos of each group were lysed in digestion buffer 50 mM ammonium acetate, 2 mM calcium chloride and digested by cocktail of GAG lyases heparin lyase I, II, III, and chondroitin lyase ABC 10 mU each, then placed in 37 C incubator overnight

 15. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help
  other people.

 16. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

 17. I was suggested this website by my cousin. I am not sure
  whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 18. A motivating discussion is worth comment. I think that you need
  to write more about this issue, it might not be a taboo subject but generally people don’t speak about such issues.
  To the next! Cheers!!

 19. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook
  group. Talk soon!

 20. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and create my
  own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

 21. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, may check this? IE still is the marketplace leader and a good component of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

 22. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 23. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 24. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 25. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 26. I was extremely pleased to find this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your website.

 27. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 28. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to learn where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 29. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 30. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your site.

 31. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We may have a link change agreement among us

 32. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 33. Thank you for another magnificent article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 34. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for a while and yours is the best I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?

 35. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 36. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 37. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 38. First off I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Thank you!

 39. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 40. Our dating platform is your best online dating service for finding that special someone.
  Our online platform allows you to connect with interesting people and engage in fun and flirty conversations from anywhere.
  Through our platform, you can take control of your dating life and meet the right person you’ve been looking for.
  Become a part of our flirt finder today and start flirting your way to a fulfilling partnership that can fulfill your dreams.

 41. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 42. Flirt Finder Dating Site is your ideal destination for online dating. Meet compatible matches in a user-friendly and engaging way.
  Establishing an authentic profile on FlirtFinder Join is a breeze. Choose appealing photos, craft an intriguing bio, and initiate sincere conversations. Online safety is a priority here, so protect your privacy and meet new people in public places. Discover the wonders of digital romance with Adult Flirt Finder.

 43. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the final part 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 44. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your website.

 45. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

 46. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 47. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 48. Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the remaining part 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 49. I do believe all the concepts you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 50. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

 51. Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем высокое качество работ.

 52. Нужная услуга для идеальной отделки интерьера- это механизированная штукатурка стен. На mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru предлагаются только самые качественные услуги.

 53. Greetings I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

 54. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 55. I used to be recommended this website by way of my cousin. I am not positive whether this submit is written by way of him as no one else understand such detailed approximately my difficulty. You are wonderful! Thank you!

 56. Inget recept för viagra ser distraction flap inget recept för viagra arbetet clout it via email. Students from inget recept för viagra colleges inget recept för viagra school slint för mannen och dynasty inget recept för viagra settle down what you think. Här är hela listan över deltagare. Inget recept för viagra Document Inget recept för viagra – Brusquely Inget recept för viagra 27 augusti, 2012 Läsarnas kommentarer på berörde,som härMen inget recept för viagra det är många innehållet men visa respekt för de Perpetrator – Alexanders Von Borsig, Blixa med en erfaren läkare eller psykoterapeut. Svenska konsumenter har röstat fram Coop som det mest hållbara varumärket i kategorin dagligvaruhandel och hållbarhetsdeklarationen blev utsedd till Årets insats.
  https://500px.com/p/m3znlsc097
  På torsdagens eftermiddag 15:34 stoppade en polispatrull en bilist i 60-årsåldern som körde mot enkelriktat vid Resecentrum. Något senare 16:14 får en kvinna i 50-årsåldern böter för att hon använt mobiltelefon under bilkörning på Bolandsgatan. Gradering 4.4 stjärnor, baserat på 75 användare kommentarer Tipsa Uppsalanyheter På torsdagens eftermiddag 15:34 stoppade en polispatrull en bilist i 60-årsåldern som körde mot enkelriktat vid Resecentrum. Något senare 16:14 får en kvinna i 50-årsåldern böter för att hon använt mobiltelefon under bilkörning på Bolandsgatan. Hur köper man Viagra Super Active receptfritt? Att boka och vänta på en läkartid är inte bekvämt eller genomförbart för de flesta. Eftersom Viagra Super Active är receptbelagt i Sverige kan man köpa det receptfritt på apoteket impotenspiller-24h. Farmakologiskt medel Viagra Super Active är det säkraste bland alla läkemedel som produceras.

 57. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 58. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade methods with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 59. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity on your post is simply great and that i can think you’re an expert on this subject. Well together with your permission let me to snatch your feed to stay updated with drawing close post. Thank you 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

 60. Instantly convert 100+ cryptocurrencies to USD, or vice versa. These links were created just for you BTC vs USD (Bitcoin to US Dollar) exchange rate history chart. You can choose the period from 7 days up to 1 year. We use accurate data from authoritative 3rd party services Interesting fact about Bitcoin Monetary format Users hold and own their private keys, and their wallet security remains anonymous. Atomic has no access to your wallet, neither do we monitor your operations. Users have complete control of their funds. Once you click The swap icon, ChangeNOW manages all other activities. So far, there have been no complaints about the operations and security of the ChangeNow exchange. Atomic is in a long-term partnership with The swap provider. Therefore, you can be sure that your funds are safe.
  http://www.sinsungmetal.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=59830
  One of the crypto platforms that offers soft staking is Crypto (CDC). In this article we will explain which of the many options on Crypto (CDC) that gives the highest return. So read on and find the best way to stake Ethereum on crypto. To stake your tokens, go back to DApps in your DeFi wallet. Navigate to vvs.finance and scroll down to VVS Miner. Unlike regular staking, Ankr issues you Liquid staking tokens. They are equivalent to the staked assets plus the accumulated staking rewards. They can be used almost the same way as original assets, and thats why it’s called Liquid staking. If you own a cryptocurrency that uses a proof of stake blockchain, you are eligible to stake your tokens. It’s also worth noting that in many cases, APY is highly correlated with the lock-up period of the tokens. These vary anywhere between 7 to 120 days. The longer you are willing to lock up your tokens, the higher the APY. Where you decide to stake it can also affect what you could be getting. For now, it’s enough to know that the estimated APY can be one point of reference for you to consider when deciding what to buy. Later in the article, we will discuss where to stake them, which will have a greater influence on the rate you can potentially get.

 61. Креативная игра Лаки Джет на деньги не оставит тебя равнодушным – жми на газ и уничтожай границы своей удачи! Лаки Джет – оригинальная игра, которая перенесет тебя в мир азарта и высоких ставок.

 62. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 63. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 64. Hello there, simply turned into aware of your blog thru Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. A lot of other people can be benefited from your writing. Cheers!

 65. IGT games vary from modern 3D slots with perplexing animation and sound effects in combination with unique and thrilling gameplay to classic favourite slots. You can find all IGT free slots online on our site completely without registration and downloading. Games from IGT boast about standard bonus symbols as well as MultiWay and Jackpot features. Each gambler will find something to his taste. In terms of fairness, all games are regularly tested and approved by Technical Systems Testing (TST). This means that all titles by IGT are 100% fair and all results are completely unpredictable. Furthermore, the company provides detailed game Fact Sheets for every single title, where players can find information regarding the Return to Player Percentage of the game; thus, players know exactly what to expect of any game at any given time.
  https://remingtonwrcl210321.affiliatblogger.com/76474672/article-under-review
  Play Game of Thrones 15 Lines slot online for a taste of the following in-game power-ups: We’ve also got some exciting Daily Free Games, which offer you the chance to win real money prizes. Hi, Thank you for bringing this to our attention that you’re having an issue in the game. For immediate assistance please contact our Support by using this link : zynga.my GoTSlotsHowToContactSupport Also, provide the account Player ID : zynga.my GoTZID Have a nice day. 3, 4, or 5 scatters will activate a pick feature with 4 sets of free spins where you can play Game of Thrones 15 Lines for free. The number of free spins, stacked symbols, and the value of an added multiplier corresponds to the 4 Great Houses featured in medium-paying symbols as follows:

 66. They train in ways to protect the items their moving from scratches, dings or breakage. Their local mover training also includes how to physically transport even the bulkiest items in a manner that won’t damage walls or doorways. They know how to load a vehicle and or pod so that it’s full and secure from shifting in transport. „On time, courteous, careful of their moving path ( padding doorways and putting down runners ), knowledgeable of proper padding…” Iowa Moving 1 is a GREAT company, from Eric to the movers. Very professional on time and get things done in a timely manner. If you need a hand in moving in Central Iowa, I highly recommend this company. Thanks Eric and crew we appreciate you! A Friend With a Truck Movers provide excellence in residential moving and packing and shipping services. Whether you need full-service moving help or assistance moving a few heavier items, we will deliver with professional, experienced teams of movers in Kansas City. Serving Kansas City, Missouri and the surrounding areas, we are proudly a local company: we strive to serve our community well, and give back to the people who live here!
  https://heavenarticle.com/author/stuteridog1986/
  Ashford: 01233 740 395 | Maidstone: 01622 235 630 | Canterbury: 01227 752 901 If you’re thinking about moving overseas Better Removals have fully trained export teams that are here to help,from single items or an entire household we can provide bespoke, cost effective services. Whether you are moving in and around Bath or Somerset, Thomas Firbank Removals and secure storage will provide everything you need to get relocated. From whole house removals to small item secure storage, our clients know they can count on us to get the job done. Moving home can be a daunting task, full of stress and challenges. There are so many things to consider, from packing your belongings, hiring a reputable Birmingham and Solihull removals company, transferring utilities as well as adjusting to a new environment.

 67. A bit of a letdown, the mobile casino of JackMillion doesn’t support Skrill or Paysafe Cards. Still, you can use the most popular card schemes out there as well as a handful of substitute e-wallets and cryptocurrencies. More on the minus side, there are cashout fees of between €30 and €40 depending on the payment option you choose. Limits are not especially good with deposits starting from €20, cashouts from €100 and maxing out at €2,000 a week for standard players. The same goes for the processing speed of JackMillion which is about 3 to 4 working days. Players are drawn to the casino’s immersive gameplay, attractive promotions, and exceptional customer service. Jackmillion Casino has truly established itself as a favorite destination for discerning online gamblers seeking an extraordinary gaming experience.
  https://globalseodirectory.com/seo-friendly-tools-and-their-benefits/
  Free spins bonuses are a great way to win money, though they aren’t the only offer worth checking out at online casinos in Indiana and elsewhere. The best short-term returns come from first deposit offers. Over the long run, it is the loyalty rewards and player promotions that will make the biggest difference to your bankroll. Here are some of the bonus deals to look out for in addition to your free spins: If you’re looking for the best free spins no deposit promotions, you don’t need to look further than this page for the most generous rewards around. While we’ve highlighted the top online casinos that are currently offering attractive free spins offers, we’ve also outlined the different types of free spins bonuses you can find online. So, kick-start your online slots adventure the right way with our top-rated free spins promotions.

 68. What i do not realize is in fact how you’re now not really a lot more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly relating to this topic, produced me for my part believe it from numerous various angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always take care of it up!

 69. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 70. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 71. I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 72. Of course, the odds will not be too favourable when trying to match up a betting system, in that case, don’t play it.

  An annual fixture within the calendar is the celebrated
  ‘Old Boy’s event held in May seeing greater than 60 Alumni turn up of their shoulder pads to take
  on the present college students. The monitor will present the
  quantity of the present race. Casting strategies
  for the blockbuster movie shall be gratefully accepted, together with
  extra prosaic correction of errors, omissions, and naturally, compliments.
  Much more considerably, the increase and bust within the shares of ‘dotcom’
  firms that promised to generate vast profits from the Internet confirmed that all of the sophistication and
  complexity of fashionable financial markets only served to make potential
  bigger and better bubbles. Duel bets (which driver achieves
  a greater placement) are additionally provided. Here’s
  the thing: your odds of guessing my dwelling tackle, armed with only
  the data that I live in Wisconsin, are still Much better than your
  odds of winning the Powerball lottery.

 73. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the
  way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I cant wait to read far more from you. This is actually a great
  website.

 74. You really make it appear really easy with
  your presentation however I in finding this matter to
  be actually one thing that I think I might by no
  means understand. It kind of feels too complex and extremely large for me.
  I’m having a look forward for your subsequent
  submit, I’ll attempt to get the hang of it!

 75. Lauren Cifuentes is the name I like to be called with so i love it.
  Her husband and her live in District of Columbia. What she
  loves doing is going to fitness but she’s been taking on new
  things lately. Interviewing is what he does for a living.

 76. Hello it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis, this web
  site is in fact pleasant and the visitors are genuinely sharing
  good thoughts.

 77. Hey fantastic blog! Does running a blog like this require a massive amount work?
  I’ve very little expertise in programming but I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Thanks a lot!

 78. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i
  subscribe for a blog website? The account helped me a appropriate deal.
  I were tiny bit familiar of this your broadcast
  provided bright transparent idea

 79. I just couldn’t depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person supply on your
  visitors? Is going to be again ceaselessly to check out new posts

 80. Hello! I know this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does running a well-established blog such as yours require a massive amount work?

  I am completely new to writing a blog but I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I will be able to
  share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 81. Wow, wonderful weblog structure! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The entire look of your website
  is excellent, let alone the content!

 82. Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any tips or suggestions? Thank you

 83. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 84. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 85. whoah this blog is fantastic i love reading your articles.
  Keep up the great work! You know, lots of persons are hunting round for this info, you could aid them greatly.

 86. In the realm of plumbing needs, Preferred Plumbers are a cut
  above the rest for numerous reasons. Considering our years of experience
  and focus on customer satisfaction, we’re confident in stating that we’re the #1 choice when you need a plumber.
  Here’s why:

  Broad Service Spectrum
  Our team is proficient in a broad range of plumbing
  services, from detecting leaks and pipe repair to cleaning
  drains and faucet installation. Whether you need sewer line repair or water heater repair, we
  have the knowledge to address all your plumbing needs.

  Emergency Services
  Plumbing emergencies don’t wait for convenient times, and neither do
  we. Our team is ready to help around the clock to make sure that plumbing emergencies are taken care of immediately,
  preventing further issues and getting your peace of mind.

  Customer-Centric Approach
  At our company, the customer is our top priority. We work hard to provide customized services that meet your specific needs, guaranteeing that
  you’re fully satisfied with our work.

  Exceptional Craftsmanship
  Quality is not negotiable at Preferred Plumbers. We use top-quality materials and the latest techniques to ensure lasting solutions and
  installations. Our aim is to deliver services that last.

  No Hidden Fees
  Understanding the cost of plumbing services upfront is essential, which is why we ensure transparent
  pricing. You’ll know the cost before we start, with no unexpected charges added
  on.

  Licensed and Insured
  To protect you, our team is licensed and insured.
  This indicates that the work we do adheres to industry standards and you are covered
  in the event scenario that something doesn’t go as planned.

  Selecting us signifies choosing a group of professionals
  committed to outstanding service. We do more than just repair leaks; we’re partners in keeping the well-being of
  your plumbing system. Reach out to us today to see why Preferred Plumbers are the #1 choice when you need a plumber.

 87. Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get irked while people think
  about worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 88. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m
  completely confused .. Any suggestions? Bless you!

 89. Wow, amazing weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog glance easy. The whole glance of your website is excellent,
  as well as the content!

 90. Быстро и недорого сделать отдел продаж на аутсорсинге можно при условии
  правильного выбора аутсорсинговой компании.

  Вот некоторые шаги, которые помогут
  вам реализовать эту задачу с помощью компании „Немкович Маркетинг”:
  Поиск компетентного аутсорсингового партнера: Начните
  с тщательного поиска аутсорсинговой компании с хорошей репутацией и опытом в сфере продаж.

  Обратите внимание на их портфолио, рекомендации клиентов и профессионализм команды.

  Определение целей и ожиданий:
  Предварительно определите ваши цели
  и ожидания от аутсорсингового отдела продаж.
  Четкое понимание задач поможет
  аутсорсинговой компании лучше соответствовать вашим потребностям.

  Согласование условий сотрудничества: Обсудите все детали сотрудничества, включая бюджет, сроки,
  ожидаемые результаты и отчетность.

  Важно иметь четкое понимание всех аспектов сотрудничества с „Немкович Маркетинг”.

  Разработка стратегии продаж: Вместе с аутсорсинговой
  компанией разработайте стратегию, ориентированную на достижение ваших целей.
  Это включает в себя выбор методов продаж,
  анализ рынка и определение
  целевой аудитории.
  Обеспечьте доступ к ресурсам: Убедитесь, что ваш аутсорсинговый партнер имеет
  доступ к необходимым ресурсам, включая современные инструменты маркетинга и CRM-системы.

  Мониторинг и отчетность:
  Организуйте систему мониторинга и отчетности, чтобы следить
  за производительностью аутсорсингового отдела продаж.
  „Немкович Маркетинг” должна предоставлять вам регулярные
  отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах.

  Постоянное взаимодействие и обратная связь:
  Поддерживайте открытую коммуникацию с аутсорсинговой компанией.
  Обратная связь и взаимодействие помогут устранить возможные проблемы и корректировать стратегию по
  мере необходимости.
  Сотрудничество с „Немкович Маркетинг” или
  подобными аутсорсинговыми компаниями может помочь вам эффективно развивать отдел продаж
  без необходимости внутренних инвестиций в персонал и ресурсы.
  Это также позволяет более быстро
  реагировать на изменения на рынке и
  достигать ваших бизнес-целей.

  b5JjiwV5-3

 91. Hello and welcome. I am Tod. My day job is an administrative asst
  .. What I really enjoy doing is fishing and I’ve been doing it for a very
  long time. My wife and My home is Maryland although i will
  require move annually or two.

 92. Hello there! I know this is kind of off
  topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at options for another platform. I would
  be fantastic if you could point me in the direction of a
  good platform.

 93. Excellent blog here! Also your site lots up fast! What web host are you the use of?

  Can I get your affiliate hyperlink on your host? I desire my website loaded up as quickly
  as yours lol

 94. Elevate Your Digital Presence with Digitaleer in Phoenix

  **Empowering Your Online Success in Phoenix**

  When it comes to navigating the digital landscape in Phoenix, Digitaleer
  stands out as a premier digital marketing agency. Situated at
  310 S 4th St #652, Phoenix, Arizona 85004, our team offers a comprehensive
  suite of online marketing services tailored to meet
  the unique needs of businesses in neighborhoods like Adobe Highlands and Arizona Hillcrest.

  From SEO optimization to social media management, we specialize in enhancing your digital presence and driving measurable results.

  **Exploring the Vibrant City of Phoenix**

  Phoenix, founded in 1867, is a thriving metropolis nestled in the heart of the Sonoran Desert.
  With a population of 1.625 million and over 591,169 households,
  it’s one of the fastest-growing cities in the United States.
  Interstate 10, a major highway that spans the country, serves
  as a vital artery connecting Phoenix to neighboring cities
  and states.

  **Cost of Digital Solutions and Climate in Phoenix**

  Digital solutions in Phoenix can vary depending on the scope and complexity of
  the project. On average, businesses may invest anywhere from
  $1,000 to $10,000 or more for comprehensive digital marketing
  services. As for the climate, Phoenix experiences a hot desert climate with scorching summers reaching highs of 110°F (43°C)
  and mild winters with temperatures averaging around 60°F (16°C).

  **Discovering Phoenix’s Top Points of Interest**

  Explore these must-visit attractions in Phoenix:

  – **Arizona Boardwalk:** An entertainment district featuring restaurants, shops, and attractions like the OdySea Aquarium.

  – **Arizona Capitol Museum:** Learn about Arizona’s rich history and political heritage at this captivating museum.

  – **Arizona Falls:** A scenic waterfall and
  hydroelectric plant nestled in the heart of the city.
  – **Arizona Science Center:** A hands-on science museum with interactive exhibits
  and educational programs for all ages.
  – **Butterfly Wonderland:** Immerse yourself in the enchanting
  world of butterflies at North America’s largest butterfly conservatory.

  **Why Choose Digitaleer for Your Digital Marketing Needs**

  Choosing Digitaleer means partnering with a trusted ally dedicated to your online success.
  With our expertise in SEO optimization, web development, and digital advertising, we help businesses in Phoenix stand out
  in a competitive digital landscape. Whether you’re looking to increase brand visibility, drive website
  traffic, or boost conversions, Digitaleer delivers
  tailored solutions that drive real results and help you achieve your
  business goals.

 95. Sekawanbet, sekawan bet,Sekawanbet rtp, login Sekawanbet, Sekawanbet slot,
  situs Sekawanbet, Sekawanbet link, link Sekawanbet,
  link alternatif Sekawanbet, Sekawanbet Link alternatif, sekawan slot,
  agen judi bola, Sekawanbet judi bola, Sekawanbet toto, Sekawanbet Login, judi bola resmi, judi bola
  Online

 96. Hello, Neat post. There is a problem together with
  your site in internet explorer, might test this?
  IE nonetheless is the market chief and a large portion of other people will leave out your magnificent writing due to this problem.

 97. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 98. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog!

  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about
  this website with my Facebook group. Chat soon!

 99. I read this piece of writing completely concerning the resemblance of hottest and preceding technologies, it’s remarkable article.

 100. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to
  do with internet browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved
  soon. Kudos

 101. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Extremely helpful information particularly the last part 🙂
  I care for such info a lot. I was seeking
  this particular information for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 102. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something nnew from
  right here. I did however expertise some technical points using this site,
  as I experienced to reload the weeb site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if our hostfing is OK? Noot that I’m
  complaining, but luggish loading instances times will ofcten affect
  your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my e-mail aand could look ouut for a lot more
  off your respective exciting content. Make sure you updaate
  this again soon.

  Here is my web site :: 카지노사이트

 103. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and everything. Nevertheless just imagine if you
  added some great graphics or videos to give your posts more, „pop”!
  Your content is excellent but with pics and videos,
  this site could definitely be one of the greatest in its niche.
  Very good blog!

 104. I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.

  It seems like some of the written text in your content are running off
  the screen. Can someone else please comment and let me
  know if this is happening to them as well? This could be a issue with my internet browser because I’ve
  had this happen previously. Thanks

 105. Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to produce a
  good article… but what can I say… I hesitate a lot and never
  manage to get anything done.

 106. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Outstanding blog and wonderful design and style.

 107. Howdy! I know this is kind of off-topic but I had
  to ask. Does building a well-established blog like yours require a lot of work?

  I am brand new to running a blog but I do write in my diary every
  day. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for
  new aspiring blog owners. Thankyou!

 108. I blog often and I seriously thank you for your content.
  The article has truly peaked my interest.
  I’m going to book mark your blog and keep checking
  for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 109. With havin so much content and articles do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced
  but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any ways to help
  stop content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 110. Hello there, I found your blog by means of Google at
  the same time as searching for a related subject, your website
  got here up, it appears great. I’ve bookmarked
  it in my google bookmarks.
  Hello there, simply changed into aware of your weblog thru Google, and
  located that it is truly informative. I am gonna be careful for brussels.
  I will be grateful for those who continue this in future.

  Lots of other folks will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

 111. We’re a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with useful information to work on. You’ve
  done an impressive job and our entire neighborhood shall be thankful to you.

 112. I was more than happy to find this website. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav to look at new information on your site.

 113. What i do not understood is in fact how you are now
  not actually much more smartly-preferred than you may be right now.
  You are so intelligent. You already know thus considerably in terms of this topic, made me individually imagine it from a lot of various angles.
  Its like men and women aren’t fascinated until
  it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding.
  All the time maintain it up!

 114. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  web browsers and both show the same results.

 115. Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 116. No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she wants to be available that in detail,
  so that thing is maintained over here.

 117. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your web page.

 118. This is the right website for anybody who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for many years. Excellent stuff, just great!

 119. Hi! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 120. What i do not realize is actually how you’re not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly in relation to this topic, produced me individually consider it from numerous various angles. Its like men and women aren’t interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great. Always maintain it up!

 121. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 122. I am no longer certain the place you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time finding out much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I used to be looking for this info
  for my mission.

 123. Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 124. Appreciating the time and energy you put into your site and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 125. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Opera. Superb Blog!

 126. I truly love yoyr blog.. Excellent colors & theme. Did you develop this amazing site
  yourself? Please reply back as I’m trying to creatte myy very own blog and would
  like to lewarn where yyou got this from or just what the teme is
  named. Appreciate it!

  my web-site – 카지노사이트

 127. This is the perfect web site for anyone who really wants to understand this
  topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I
  really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a
  subject that has been written about for years.

  Excellent stuff, just excellent!

 128. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Appreciate it

 129. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 130. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 131. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and excellent design and style.

 132. I’m extremely inspired with your writing abilities as neatly as with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or
  did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a
  great blog like this one nowadays..

 133. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Feel free to surf to my website; เว็บวาไรตี้

 134. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest factor to
  remember of. I say to you, I certainly get irked whilst folks consider concerns that they just don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the entire thing with no
  need side-effects , folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

 135. Hey there! I know this is somewhat off-topic but I had to ask.

  Does operating a well-established blog like yours take a large amount of work?
  I’m completely new to running a blog but I do write in my
  journal everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share
  my experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Thankyou!

 136. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Cheers

 137. Does your site have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got
  some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it improve
  over time.

 138. I was extremely pleased to find this page. I want to to thank you for your time for this
  wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you bookmarked to
  look at new things in your website.

 139. obviously like your web site but you need
  to check the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth however I’ll surely come back again.

 140. It’s truly very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I only
  use web for that purpose, and obtain the most up-to-date information.

 141. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from
  right here. I did however expertise some technical
  issues using this site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and can damage your high-quality
  score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look
  out for a lot more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again very soon.

 142. Heya excellent blog! Does running a blog like this require a great
  deal of work? I’ve very little expertise in programming but I was hoping
  to start my own blog soon. Anyhow, if you have any recommendations or
  tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply needed to ask.
  Appreciate it!

 143. Are you looking for a trustworthy solution to enhance the life of your roof?
  Shingle Magic Roof Sealer is your solution. Our unique product delivers an unparalleled level of protection for your asphalt shingles,
  ensuring they remain durable.

  Utilizing Shingle Magic Roof Sealer, you’re not just using any ordinary product.
  You’re selecting a top-quality roof rejuvenation solution crafted to greatly prolong the life of your roof by up to 30 years.
  Choosing Shingle Magic is a savvy move for property owners seeking
  to preserve their investment.

  What makes Shingle Magic Roof Sealer? For starters, its exclusive formula seeps into the asphalt
  shingles, restoring their pristine condition and appearance.
  Furthermore, the sealer is extremely easy to apply, needing minimal time for optimal results.

  In addition to Shingle Magic Roof Sealer prolong the life of your roof, it also provides superior resistance to environmental damage.
  From harsh sunlight, heavy rain, or freezing temperatures, your roof is safeguarded.

  Moreover, selecting Shingle Magic Roof Sealer means you are opting
  for an eco-friendly option. Its safe composition guarantees minimal
  environmental impact, which makes it a thoughtful
  choice for the planet.

  To sum up, Shingle Magic Roof Sealer is unparalleled as the premier roof
  rejuvenation solution. It not only can extend
  the life of your roof and offering outstanding protection and an environmentally friendly option makes Shingle Magic as the wise choice for property owners aiming to invest in their property’s future.

  Additionally, an important feature of Shingle Magic Roof Sealer is its cost-effectiveness.
  Rather than investing a fortune on regular repairs or a full roof replacement, using Shingle Magic saves
  you money in the long run. It’s an economical solution that
  offers top-notch results.

  Furthermore, the ease of application of Shingle Magic Roof Sealer is a major plus.
  It doesn’t require expert skills to apply it. If you enjoy DIY projects or opt
  for professional installation, Shingle Magic guarantees a seamless process with remarkable results.

  Its durability is another strong reason to choose it.
  Once applied, it forms a protective barrier that preserves
  the integrity of your shingles for a long time. It means reduced worries
  about environmental wear and tear and a more secure feeling about the health of your roof.

  When it comes to aesthetic appeal, Shingle Magic Roof Sealer is also superior.
  Besides protecting your roof but also improves its appearance.

  The shingles will appear newer, thus adding to the curb appeal and worth to your property.

  Satisfaction with Shingle Magic Roof Sealer is further evidence
  to its quality. Many homeowners have experienced significant
  improvements in their roof’s state after using the product.
  Feedback emphasize its simplicity, lasting effects,
  and excellent protection.

  Finally, opting for Shingle Magic Roof Sealer represents opting
  for a proven solution for roof rejuvenation.
  With its blend of durability, aesthetic enhancement, affordability, and ease of application positions it as the ideal choice for anyone seeking
  to extend the life and appearance of their roof. Don’t wait to revitalize your roof
  with Shingle Magic Roof Sealer.

 144. Fique por dentro do trânsito na Régis Bittencourt, Taboão
  da Serra e Embu das Artes. Acompanhe as condições do tráfego, incluindo informações sobre o Assaí Taboão da Serra.
  Mantenha-se informado sobre o cotidiano taboanense com nosso conteúdo exclusivo.

 145. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to
  my personal blogroll.

 146. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed
  reading it, you are a great author. I will make certain to bookmark
  your blog and may come back in the foreseeable future.
  I want to encourage one to continue your great work, have a nice evening!

 147. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and engaging,
  and let me tell you, you’ve hit the nail
  on the head. The problem is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy that I came across this during my search
  for something regarding this.

 148. That is really attention-grabbing, You’re a very professional
  blogger. I have joined your rss feed and look ahead to searching for extra of
  your great post. Also, I have shared your web site in my social networks

 149. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 150. Ηi here to every one, thhe contents existing at this
  site are in fact amazing for pelple knowⅼedge, well, keep up the
  ɡood wߋrk fellows.

 151. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since i have saved
  as a favorite it. Money and freedom is the
  best way to change, may you be rich and continue to help
  others.

 152. It’s really very complex in this active life to listen news on TV, therefore I just use world wide web for that purpose, and
  obtain the hottest news.

 153. Hello there, I discovered your website by the use of Google while looking for a similar matter, your website came up, it seems
  great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your blog via Google, and found that it’s
  really informative. I am gonna be careful for brussels.
  I’ll appreciate for those who proceed this in future. Lots of other people can be
  benefited out of your writing. Cheers!

 154. Today, I wrnt to the beach front with my children. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said
  „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know thjs is completely off topic but I had to tell someone!

  My blog post – 카지노사이트

 155. Great post. I was checking constantly this blog and I am inspired!
  Extremely helpful info specially the last phase 🙂 I maintain such information much.
  I used to be seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 156. Hеy! I just wanted to ask iff you ever have any iѕsues with hackers?
  My ⅼast blоg (wordpresѕ) was hacked and I enjded սp losing months of hard work due to no backup.
  Do you have any solkսtions to prevent hacҝers?

 157. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to
  make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 158. Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done
  a extraordinary job!

 159. Everyone loves what you guys tend to be up too. This
  sort of clever work and coverage! Keep up the good works guys
  I’ve incorporated you guys to blogroll.

 160. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.

  Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

 161. Greast goods from you, man. I have understand yoour stuff previous to
  and you’re just too fantastic. I really llike what you have
  acquired here, really like wat you are stating
  annd the way in which you say it. Yoou make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a great site.

  My page :: 카지노사이트

 162. Hey there just wanted to giѵeе you a quick headѕ up.
  The words inn yоսr article seem to be running off the screen in Internet explоrer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with іnternet browser
  comрatibility bսt Ι figured I’d poѕt to let you know.
  The dеsign look great though! Hope ʏou get the issue fixed soon. Cheers https://info.unsia.ac.id/wp-admin/js/-/?brand=gtatogel

 163. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my
  iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!

 164. An impressive share! I’ve just forwarded this onto
  a friend who was conducting a little research on this.
  And he actually ordered me dinner because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your web site.

 165. Wһat’s up, constantly i ᥙsеd to check webpage posts here
  in the earⅼy hours in thhe daylight, ffor the reason that i
  enjoy to find out more and more.

 166. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 167. ตรวจสอบเว็บสล็อตใหม่ล่าสุดเว็บตรง แตกง่ายที่มีทุกสิ่ง! จากสล็อต ไทยใหม่ไปจนกระทั่งสล็อตออนไลน์ ทั้งหมดที่อัปเดตปัจจุบัน คุณจะได้พบกับเกมสล็อตที่แตกง่ายที่สุดและก็มีกราฟิกงดงาม เพลินกับโบนัสสล็อตใหม่และก็ฟรีเครดิตที่จะเพิ่มโอกาสชนะของคุณ อย่าลืมทดสอบเล่นเว็บใหม่ มาแรง 2024และอ่านรีวิวเพื่อเลือกเกมส์ที่ตรงดวงใจ เกมสสล็อตโทรศัพท์มือถือใหม่กลุ่มนี้พร้อมให้คุณเล่นทุกหนทุกแห่ง!

 168. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem
  resolved soon. Thanks

 169. I believe this is one of the such a lot vital information for me.
  And i’m happy reading your article. But should statement on some
  common issues, The web site taste is great, the articles
  is in reality excellent : D. Just right job, cheers

 170. est eligendi molestiae quaerat minus placeat molestiae quas sed. quibusdam reprehenderit excepturi aspernatur tempora dolorem deserunt consectetur est repellat saepe repellendus distinctio. voluptatem fuga maiores recusandae qui minima dignissimos necessitatibus minima dignissimos placeat nihil sunt. sequi illum qui molestiae quia sunt.

 171. I’m not sure where you are getting your information, however great topic.
  I must spend some time studying much more or working out more.

  Thank you for fantastic information I used to be looking for this information for my mission.

 172. Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 173. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m happy that you
  just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this.

  Thank you for sharing.

 174. Thanks for some other fantastic article. Where else may just anyone get that
  type of info in such a perfect way of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the
  look for such information.

 175. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You definitely
  know what youre talking about, why throw
  away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something
  enlightening to read?

 176. Unquestionably believe that which you stated. Your
  favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 177. Thanks for finally talking about > Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova –
  UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DIN MOLDOVA < Liked it!

 178. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 179. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is
  rare to see a great blog like this one nowadays.

 180. Hi! I could have sworn I’ve been to this
  blog before but after checking through some of the post I
  realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking
  and checking back often!

 181. Hello i am kavin, its my first time to commenting
  anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this good paragraph.

 182. Hello, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, may test this?
  IE still is the market chief and a big section of people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 183. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly
  again since exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this increase.

 184. With havin so much written content do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve
  either written myself or outsourced but it looks like a lot of it
  is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 185. After looking into a number of the articles on your blog, I honestly
  appreciate your technique of writing a blog.
  I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my web site too and tell me how you feel.

 186. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care
  for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you.

  This is really a wonderful website.

 187. Interesting blog! Is your theme custom made or
  did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple
  adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your design. Many thanks

 188. All Roofing Services & Skylights
  5.0 41 Google reviews
  Roofing contractor in Toronto, Canada
  Address: 19 Sabrina Dr, Etobicoke, ON M9R 2J4, Canada
  Hours: Closed ⋅ Opens 8 AM Mon
  Phone: +1 647-560-2688
  Province: Ontario
  Areas served:
  Toronto and nearby areas

 189. I believe what you said was very logical. But, think on this,
  what if you were to create a awesome headline? I ain’t saying your content
  isn’t good, but what if you added a headline to maybe get
  people’s attention? I mean Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
  Moldova – UNIUNEA SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
  DIN MOLDOVA is kinda vanilla. You ought to peek at Yahoo’s home page and watch how they
  create post headlines to grab viewers to click. You might add a video or a
  picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it would bring your posts a little
  livelier.

 190. An outstanding share! I have just forwarded this
  onto a colleague who had been conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU
  for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your site.

 191. No matter if some one searches for his necessary thing, therefore he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 192. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
  matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

 193. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account
  your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I
  achievement you access consistently quickly.

 194. I think this is one of the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on some
  general things, The site style is great, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 195. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so
  I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

 196. Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this site, and
  article is really fruitful designed for me, keep
  up posting such posts.

 197. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the
  same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have
  done a wonderful job!

 198. Hey there I am so grateful I found your blog, I
  really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say many thanks for
  a incredible post and a all round thrilling blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but
  I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome jo.

 199. I’m not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 200. Howdy I am so glad I found your blog, I really found you by accident, while I was researching on Google for something else, Anyways I am
  here now and would just like to say cheers for a remarkable
  post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the
  superb work.

 201. Hello There. I found your blog using msn. This is a very
  well written article. I will be sure to bookmark it and
  return to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll certainly comeback.

 202. hello there and thank you for your information – I have certainly
  picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web
  site a lot of times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but slow loading instances times
  will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if
  ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this
  RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 203. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to
  everything. Do you have any recommendations for rookie blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 204. Totobet and Livetotobet bermain games dengan server
  hongkong singapura lengkap daftar login toto bet live
  rtp slot gacor hari ini gampang win jekpot hk sgp terbaru bocoran prediksi togel selalu demi memberikan kenyamanan dalam kualitas terbaik bermain melalui smartphone android dan apple

 205. Great article! This is the type of information that are supposed to be shared
  around the net. Shame on Google for not positioning this publish higher!

  Come on over and visit my website . Thank you =)

 206. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so
  much, However I am having issues with your RSS.

  I don’t know the reason why I am unable to join it.
  Is there anyone else getting identical RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 207. Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since i have book-marked it.

  Money and freedom is the greatest way to
  change, may you be rich and continue to guide other people.

 208. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is
  actually a terrific website.

 209. I’ve read several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much attempt you put to make such a excellent informative website.

 210. Heyɑ i’m for the primaгy time here. I found this board and I
  to fiind It really useful & it helрed mee out much. І hope
  to provide one thing aɡain and help others like you
  aided me.

 211. Robena precisely what you can call me but I don’t like
  men and women use my full name. Bottle tops collecting is the hobby I won’t ever stop running.
  After being beyond my problem for years I came to be
  a payroll clerk hence there is no don’t think I’ll change
  it anytime soon. Her husband and her live in Minnesota.

 212. Ꮋello, I do believe your site coulԀ possibly ƅe
  having web browser compatіbilіty issues. When I look
  at our website іn Safari, it looҝs fіne hߋweveг wen opening іn Interdnet
  Exρlorer, it’s got some overlappіng issues. I merelу wanted to giove you a quick
  heɑds up! Other tthan that, great blog!

 213. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody
  else know such detailed about my trouble.
  You are incredible! Thanks!

 214. Hi there! This blog post couldn’t be written any
  better! Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will send this article to him.
  Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 215. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  ass though you relied on the video to make your point.

  You obvioujsly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us
  somethinng informative too read?

  Feeel freee to surf to my web page :: 카지노사이트

 216. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting
  things or advice. Maybe you could write next articles
  referring to this article. I desire to read more things about
  it!

 217. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both
  equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is an issue that too few men and women are speaking intelligently about.

  I’m very happy that I found this during my hunt for something relating to this.

 218. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this sort of area .

  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.

  Studying this info So i am glad to convey that I have an incredibly
  excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I most certainly will make certain to don?t put out of your mind this website
  and provides it a look regularly.

 219. Tеrrific article! That is thе kind of innfo that are meant to
  be shared around the internet. Dishrace on the seek
  еngineѕ for not рositioning this post higher!
  Come on over and consult with my web site . Thank you =)

 220. I as well as my friends happened to be reviewing the great information and facts from your web page then quickly came up with a horrible feeling I had not expressed respect to the site owner for those strategies. Most of the young men happened to be for that reason warmed to read all of them and have in effect definitely been taking pleasure in those things. Thanks for genuinely simply considerate as well as for choosing this kind of superior subjects millions of individuals are really eager to be aware of. My personal honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 221. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come
  here and visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Great work!

 222. I blog often and I truly appreciate your information. This great article has really peaked my interest.
  I am going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week.
  I opted in for your Feed as well.

 223. whoah this weblog is excellent i like reading your articles.

  Keep up the good work! You realize, many persons are looking around
  for this info, you could aid them greatly.

 224. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 225. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this
  post i thought i could also create comment due
  to this brilliant piece of writing.

 226. Hey,I think yߋur website might Ƅе havіng browser
  compatibility issues. Ꮤhen I look at your website in Firefox, it looks fine but when oрening іn Internet Explorer, it has somе overlapping.
  I jᥙѕt wаnted to gіve ʏou a quick heads up! Other then thɑt, excellent blog!

  Нere iѕ mү blog – leather sofas

 227. When I initially commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get four e-mails with the same
  comment. Is there any way you can remove people from that
  service? Thank you!

 228. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 229. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 230. Someone necessarily help to make critically articles I might state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish incredible. Fantastic process!

 231. Hi there great blog! Does running a blog similar to this take a massive amount work? I have virtually no knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask. Thank you!

 232. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 233. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 234. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 235. Thanks for finally writing about > Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova – UNIUNEA
  SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DIN MOLDOVA < Loved it!

 236. May I simply say what a relief to discover somebody that really knows what they are talking about over the internet.
  You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
  More people ought to look at this and understand this side of the story.
  I was surprised you’re not more popular since you definitely possess
  the gift.

  my web blog pay and pull denver

 237. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself
  or did you hire someone to do it for you? Plz respond
  as I’m looking to create my own blog and would like to find out where
  u got this from. kudos

 238. Hi there! This article couldn’t be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am going to send this post to him.
  Pretty sure he will have a very good read.
  Thanks for sharing!

 239. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site
  and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I fulfillment you get right of entry to constantly rapidly.

 240. These are really fantaѕtic ideas in concerning blogging.
  You havfe touchedd ssome good points һere. Any waay kep
  up wrinting.

 241. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly loved surfing around your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more
  soon!

 242. Hello there I am so grateful I found your website, I really found you by accident, while I was browsing
  on Digg for something else, Anyhow I am here now
  and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round exciting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read it all at
  the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the fantastic job.

 243. After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time
  a comment is added I get four emails with the exact same comment.

  Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service?

  Appreciate it!

 244. Hello would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a
  good internet hosting provider at a honest price?

  Cheers, I appreciate it!

 245. Greetings from Carolina! I’m bored to tears
  at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I love the information you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great
  site!

 246. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Terrific blog!

 247. First off I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 248. You could definitely see your skills within the article you
  write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid
  to mention how they believe. All the time follow your heart.

 249. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 250. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!

 251. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!

 252. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 253. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 254. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and outstanding style and design.

 255. I was very happy to discover this great site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you bookmarked to check out new things on your web site.

 256. This is very fascinating, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks

 257. What i do not realize is in fact how you’re now not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this topic, produced me for my part consider it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. Always take care of it up!

 258. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 259. A person essentially help to make severely articles I would state.
  This is the very first time I frequented your website page and thus
  far? I amazed with the analysis you made to
  make this actual post extraordinary. Wonderful process!

 260. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 261. Hi there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 262. Do you mind if I quote a fеw of your articles as long as
  I provide ϲredit and sources back to your
  website? My blog is in the vedry same area off іnterest aѕ yours and my users ԝould really еnefit from some
  of the infoгmation you present here. Please let me know if this aoriɡht with you.
  Cheers!

 263. Hey! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!